Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Văn Bản
Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 26/03/2014

UBND TỈNH AN GIANG

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do -  Hạnh phúc

 

Số: 05/QĐ-XS

An Giang, ngày 18  tháng   03   năm 2014

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn đầu tư vào doanh nghiệp;

 Căn cứ Điều lệ công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

 Các văn bản khác có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  ký.

Điều 3.Tất cả thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng công ty;

- Kiểm soát viên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Căn cứ Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty, để đảm bảo nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng, vừa tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa nâng cao tính tổ chức, kỷ luật, tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả công tác.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, ban hành Quy chế làm việc cụ thể sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang (viết tắt là Công ty), là doanh nghiệpdo Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm chủ sở hữu. Công ty quản lý kinh doanh theo phương thức hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chức năng của Công ty

1.Hoạt động xổ số kiến thiết là hoạt động kinh doanh có tính đặc thù thuộc ngành dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của một bộ phận người dân; Góp phần khai thác nguồn thu, để Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và tạo việc làm cho một bộ phận người dân.

2. Công ty có chức năng kinh doanh các loại hình xổ số, các ngành nghề khác theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyền của Công ty

1. Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn, hình thức đầu tư, kinh doanh các ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh.

2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

4. Tuyển dụng, thuê, sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

5. Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

6. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

8. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.

9. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

11. Các quyền khác được pháp luật quy định.

Điều 4. Nghĩa vụ của Công ty

1. Hoạt động kinh doanh đúng ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bảo đảm các điều kiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn. 

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đúng tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đúng chế độ kế toán thống kê, định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về Công ty, về tình hình tài chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi phát hiện các thông tin kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa chữa, bổ sung.

7. Tuân thủ quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

8. Các nghĩa vụ khác được pháp luật quy định.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghĩa là các chủ trương của Công ty đều được tập thể bàn bạc và khi đã trở thành chủ trương thì tất cả phải chấp hành tốt, còn trong thực hiện thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên; Trường hợp đặc biệt, cấp dưới có quyền từ chối thực hiện, như mệnh lệnh “chống Đảng, chống Nhà nước, phá hoại tài sản, tiêu hủy chứng từ” và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các ý thức ngộ nhận, nhận thức không đúng về chủ trương dẫn đến không thực hiện.

2. Trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao CBNV (là tất cả người lao động) phải tự giác, chủ động và phối hợp tốt với đồng nghiệp (không chỉ trong phòng mà trong toàn Công ty), để thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “giỏi việc được giao, am hiểu tận tường việc của đồng nghiệp”; Phải có ý thức, có trách nhiệm và thực hiện cẩn thận, tự giác, đúng yêu cầu và đúng thời gian.

3. CBNV có quyền kiến nghị vượt cấp, khi xét thấy kiến nghị có lợi cho Công ty, nhưng cấp trên chậm giải quyết hay giải quyết chưa thỏa đáng, song phải báo cáo với cấp trên trực tiếp để đảm bảo nguyên tắc tập trung.

4. Báo cáo, thông tin kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, trung thực, theo nguyên tắc “đi báo việc về báo công”; những việc đã làm, đã biết, đã nghe, ngay cả những việc ngoài chức trách, nhiệm vụ cũng phải báo cáo và nhất là đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

5. Không ngừng nghiên cứu, học tập chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng lý luận và năng lực thực hiện; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chính xác, kịp thời.

6. Không ngừng ra sức rèn luyện phẩm chất, đạo đức và tính gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7. Đoàn kết, tôn trọng, lịch sự, không dùng lời nói, hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác; Không gây rối nội bộ; Thực hành tiết kiệm; Chống tham ô, lãng phí; Giữ gìn, bảo quản tài sản Công ty.

8. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự; Tuyệt đối giữ gìn bí mật của Công ty; Lưu trữ tài liệu gọn gàng khoa học, không tự ý xem tài liệu hồ sơ ngoài phạm vi phụ trách, việc lưu trữ phải đảm bảo cung cấp kịp thời; nghiêm cấm cung cấp tài liệu cho bên ngoài hay mang về nhà khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

9. Quan hệ giao dịch, tiếp khách, v.v. là nhiệm vụ của tất cả CBNV do lãnh đạo Công ty điều hành.

10. Khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh.

11. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện thuận lợi hoạt động đúng quy định của pháp luật; nhằm phát huy cao nhất vai trò của các đoàn thể.

 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên; Trong đó, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty.

2. Bộ máy giúp việc được xây dựng cho từng giai đoạn. Hiện nay, bộ máy giúp việc gồm:

a) Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

1) Phòng Tổ chức – Hành chính (viết tắt là Phòng TC-HC);

2) Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (viết tắt là Phòng Kế hoạch);

3) Phòng Tài vụ - Kế toán - Thống kê (viết tắt là Phòng Kế toán);

4a) Phòng Trả thưởng;

4b) Phòng Kho quỹ - Kiểm ngân (viết tắt là Phòng Kho quỹ);

5) Trạm phát hành vé số An Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Trạm).

Điều 7. Chủ tịch Công ty

Chủ tịch Công ty là người duy nhất lãnh đạo Công ty, có quyền quyết định về chủ trương, về chính sách, về tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật và chiến lược phát triển của Công ty. Chủ tịch Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức xây dựng và quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty;

b) Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu;

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Giám đốc, trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ;

d) Báo cáo chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt động của Công ty;

đ) Trong hoạt động kinh doanh, xét thấy Điều lệ có điểm không đúng, không còn phù hợp thì chủ động đề xuất chủ sở hữu xem xét sửa đổi;

e) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

Chủ tịch Công ty có quyền quyết định các hoạt động trong Công ty và quyền của Chủ tịch Công ty được phân thành:

a) Các quyền khi quyết định phải xin ý kiến chủ sở hữu:

- Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty; điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Phê duyệt các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách Công ty;

- Quyết định mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng với Giám đốc.

b) Các quyền tự quyết định:

- Quyết định giải pháp thị trường, tiếp thị và công nghệ, các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách Công ty;

- Quyết định phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá vốn điều lệ;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ, biên chế bộ máy quản lý;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Kiểm tra, giám sát Giám đốc trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình;

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty để chủ sở hữu phê duyệt;

- Quyền đề xuất các vấn đề quan trọng của Công ty để chủ sở hữu xem xét chấp thuận;

- Các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8. Giám đốc Công ty

 Giám đốc Công ty, là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm.

Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Công ty trong thi hành chức trách, nhiệm vụ.

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch Công ty;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của Công ty;

c) Ban hành Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để CBNV tổ chức thực hiện;

d) Đề xuất xử lý nợ, phương án trích lập và phân phối lợi nhuận để Chủ tịch Công ty xem xét quyết định theo thẩm quyền;

đ) Nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác theo quyết định của Chủ tịch Công ty;

e) Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức Công ty. Thực hiện tuyển dụng Lao động theo phương án được duyệt;

g) Lập phương án về chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Chủ tịch Công ty xem xét quyết định.

2. Quyền hạn:

a) Trực tiếp điều hành và phân công giải quyết công việc hàng ngày, bao gồm một số việc chính như sau:

- Phân công các Phó Giám đốc giải quyết công việc;

- Giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng, Trưởng phòng để triển khai thực hiện;

- Quyết định giải quyết các công việc hàng ngày;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng, sa thải CBNV (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty);

c) Quyền kiến nghị Chủ tịch Công ty điều chỉnh, sửa đổi chủ trương trước và trong khi thực hiện, nếu thấy chủ trương đó không phù hợp;  

d) Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Các yêu cầu đối với Giám đốc Công ty.

a) Thực hiện công việc được giao một cách trung thực, mẫn cán, vì lợi ích của Công ty;

b) Quyết định kịp thời mọi vấn đề phát sinh, liên quan đến công việc hàng ngày;

c) Báo cáo ngay với Chủ tịch Công ty những vấn đề không thuộc thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lý;

d) Có phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết định của Chủ tịch Công ty;

đ) Giao nhiệm vụ cho Phó giám đốc, CBNV và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 9. Phó Giám đốc Công ty

Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công để điều hành một hay một số mặt hoạt động của Công ty và Phó giám đốc được trực tiếp phụ trách một số phòng, trạm phát hành.

Phó Giám đốc do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm, có thời hạn quy định hiện hành.  

Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động Công ty trong phạm vi phụ trách hay toàn Công ty khi Giám đốc và Phó giám đốc trực vắng.Cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện các công việc do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

b) Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, đề xuất biện pháp thực hiện;

c) Phân công Phòng, cá nhân thực hiện nhiệm vụ; giám sát, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết cơ bản những yêu cầu, khó khăn .v.v. khi Phòng, cá nhân bị vướng mắc hay xin ý kiến;

d) Chủ động sắp xếp thời gian, để làm thay cho Phòng khi lãnh đạo Phòng không đảm nhận được; Để thực hiện những nhiệm vụ ngoài phạm vi phụ trách khi được phân công; Để giải quyết nhiệm vụ mới, hội họp và nghiên cứu .v.v;

đ) Thường xuyên, kịp thời thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện với Ban lãnh đạo theo ngày, thậm chí theo giờ và phải báo cáo kết quả ngay khi thực hiện xong;

e) Lãnh đạo việc thực thi nhiệm vụ của các Phòng được phân công phụ trách;

g) Giữ gìn và thiết lập tốt mối quan hệ với nội bộ, khách hàng, đại lý và cơ quan ban ngành;

h) Tham mưu, đề xuất kịp thời việc khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể, cá nhân.

2. Quyền hạn:

a) Tổ chức, chỉ đạo CBNV và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao; Trường hợp, sử dụng CBNV ngoài phạm vi phụ trách, thì bàn bạc với người phụ trách của phạm vi đó, thậm chí khi khẩn cấp chỉ cần thông báo;

b) Được quyết định xử lý những việc trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ; giải quyết việc hàng ngày của Công ty, khi Giám đốc và Phó Giám đốc trực vắng, đồng thời phải báo cáo những việc đã xử lý cho Giám đốc hay Phó Giám đốc trực kịp thời, đầy đủ, trung thực;

c) Đóng góp, đề xuất ý kiến những biện pháp quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;

d) Trường hợp cần thiết, được sử dụng quyền của Giám đốc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

đ) Đề xuất về công tác nhân sự, thi đua, khen thưởng và các mặt công tác khác.

3. Các yêu cầu đối với Phó Giám đốc Công ty.

a) Thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, gương mẫu vì lợi ích của Công ty;

b) Nắm vững luật pháp và thực tiễn hoạt động của Công ty;

c) Am tường các mặt hoạt động khi được giao nhiệm vụ và nắm bắt hoạt động của Công ty;

d) Sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ của Giám đốc và Phó giám đốc trực khi cần thiết, đặc biệt là lúc vắng mặt;

đ) Phải có kế hoạch, thời gian thực hiện, đối với công việc mà cấp dưới hoặc cấp trên cần ý kiến thì phải có ý kiến ngay, nếu vấn đề thấy khó khăn và phức tạp thì được chậm để suy nghĩ; nhưng tối đa không quá 02 ngày;

e) Không được đẩy trách nhiệm giải quyết công việc lên cấp trên.

Điều 10. Phó Giám đốc trực

1. Phó Giám đốc trực là Phó Giám đốc, được Giám đốc phân công giải quyết việc có tính thường xuyên, việc phát sinh hàng ngày và khi Giám đốc vắng mặt.

2. Với vai trò điều hành, xử lý việc thường xuyên hàng ngày của Giám đốc; Phó giám đốc trực tạo điều kiện thuận lợi nhất, để các đoàn thể hoạt động và giải quyết các vấn đề có liên quan.

Điều 11. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu Phòng Kế toán, nên có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quy định tại điều 17, điều 19 của Quy chế này. Sau đây là một số chức năng, nhiệm cụ, quyền hạn cụ thể:

1. Chức năng:

Kế toán trưởng có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty trong quản lý tài chính, kế toán, thống kê, thuế và điều hành hoạt động Phòng Kế toán.

2. Nhiệm vụ:   

a) Trực tiếp điều hành hoạt động của phòng Kế toán;

b) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, thống kê, thuế;

c) Chủ trì quan hệ với các cơ quan tài chính, thuế, .v.v. chịu trách nhiệm chính trong cung cấp, thuyết minh về các báo cáo, tài liệu đã cung cấp;

d) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công ty các giải pháp quản lý vốn, tài sản vừa đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty;

đ) Quản lý toàn bộ tài sản và nguồn vốn của Công ty.

3. Quyền hạn:

a) Yêu cầu các Phòng, cá nhân cung cấp đầy đủ, kịp thời, các báo cáo, hồ sơ để Kế toán trưởng thực thi nhiệm vụ;

b) Ký duyệt thanh toán các khoản chi tiêu nội bộ và các khoản khác được phân công, ủy quyền;

c) Trực tiếp phân công, chỉ đạo CBNV Phòng Kế toán;

d) Đề xuất với Ban lãnh đạo về công tác nhân sự, thi đua khen thưởng;

đ) Được độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản, khi có ý kiến khác với ý kiến cấp trên.

Điều 12. Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên là người được UBND tỉnh An Giang bổ nhiệm có thời hạn 03 (ba) năm, giúp Chủ sở hữu kiểm soát các hoạt động của Công ty và giúp Chủ tịch Công ty kiểm soát trong hoạt động quản lý điều hành Công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động Kiểm soát viên do UBND tỉnh An Giang ban hành.

Điều 13. Nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và các thành viên Công ty

1. Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế Công ty trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, và tốt nhất;nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và chủ sở hữu Công ty.

3. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty, để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo công khai, kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp, mà Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và các thành viên Công ty và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối, thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính của Công ty.

5. Các nghĩa vụ khác được pháp luật quy định.

Điều 14. Tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên

1. Chủ tịch Công ty, Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng:

a) Tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế, quy định của Công ty; Trường hợp, kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ nhận tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của chức danh có mức hưởng cao nhất;

b) Trường hợp chưa hết nhiệm kỳ nhưng do yêu cầu chuyển công tác, nếu xét thấy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đương nhiệm thì được chi hết phần còn lại theo nhiệm kỳ các khoản lương, thưởng theo thời gian làm việc.

2. Kiểm soát viên:

a) Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên do Chủ sở hữu ban hành;

b) Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động như CBNV của Công ty.

Điều 15. Thể thức thông qua các quyết định của Công ty và chế độ hội họp

1. Thể thức thông qua các quyết định đối với Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên:

a) Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên làm việc theo nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan; Định kỳ họp để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty;

b) Chủ tịch Công ty triệu tập và chủ trì các cuộc họp, nếu Chủ tịch Công ty vắng mặt thì ủy nhiệm cho Giám đốc triệu tập và chủ trì cuộc họp;

c) Các tài liệu họp phải được gởi trước cho các thành viên dự họp và đại biểu được mời tham dự. Nội dung họp, phải được ghi thành biên bản được Chủ tịch Công ty và Kiểm soát viên ký tên;

d) Hình thức thông báo các quyết định của Chủ tịch Công ty: Bằng một trong hai cách sau:

- Thông báo tại cuộc họp;

- Thông báo bằng văn bản, trong trường hợp không thể tổ chức họp hoặc đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận.

2. Cách thức phổ biến thông tin đến cán bộ nhân viên:

Những nội dung cần phổ biến đến toàn thể cán bộ nhân viên được phổ biến tại các buổi họp như: Họp báo hàng tuần; Định kỳ quý, 6 tháng, năm; Họp đột xuất; Đại hội công nhân viên chức; Dán thông báo công khai.

3. Chế độ hội họp

a) Công ty:

- Sáng thứ hai, toàn thể CBNV chào cờ và sinh hoạt đầu tuần;

- Họp giao ban đầu tuần: Hàng tuần Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các Phòng họp giao ban đầu tuần với nội dung:

+ Các Phó Giám đốc, lãnh đạo các Phòng có ý kiến về các công việc đã, đang và chuẩn bị thực hiện, đã được phòng TC-HC tổng hợp; báo cáo bổ sung (nếu có) để Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty có kết luận, chỉ đạo;

+ Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc phổ biến chủ trương, chương trình hoạt động sắp tới để tập thể thảo luận, bàn bạc thống nhất triển khai thực hiện;

- Định kỳ quý hay 6 tháng, họp toàn thể CBNV để công khai tình hình hoạt động và những thuận lợi, khó khăn và tập thể thảo luận, đề xuất ý kiến phương hướng hoạt động quý, 6 tháng tiếp theo;

- Hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định;

- Khi cần thiết, có thể họp đột xuất cán bộ chủ chốt hoặc toàn thể CBNV.

b) Các phòng

- Hàng tuần họp một (01) lần sau họp giao ban: Để phổ biến nội dung cuộc họp giao ban; Căn cứ kết luận của Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty, các Phòng triển khai kế hoạch thực hiện;  

- Yêu cầu đối với một cuộc họp phòng, là phải đảm bảo thông tin thông suốt từ Ban lãnh đạo đến nhân viên và ngược lại; Phải kịp thời động viên, khuyến khích việc làm tốt; Hỗ trợ và chấn chỉnh những việc chưa tốt; Giải quyết kịp thời vướng mắc, mâu thuẫn tránh để kéo dài gây mất đoàn kết;

- Có thể kết hợp triển khai công tác đoàn thể khi họp phòng hay cần thiết thì sắp xếp thời gian để họp riêng cho công tác đoàn thể.  

Điều 16. Nguyên tắc xử lý tranh chấp

1. Tranh chấp nội bộ:trên nguyên tắc nội bộ tự giải quyết trên cơ sở thuyết phục, hòa giải theo từng cấp, khi đến cấp cao nhất vẫn không thống nhất được thì đưa ra các ngành chức năng giải quyết.

2. Tranh chấp bên ngoài:Công ty có quyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tranh chấp, tố tụng.

Điều 17. Chức năng, nhiệm vụ chung và quyền hạn của Phòng chuyên môn:

Phòng chuyên môn là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc Công ty tổ chức quản lý, điều hành hoạt động Công ty; tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

1. Chức năng:

a) Tham mưu là giúp lãnh đạo sắp đặt và tổ chức thực hiện các công việc; đề xuất ý kiến vừa sát thực tế vừa đúng pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện là tiến hành thực hiện công việc theo trình tự để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ:

a) Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế, quy định của Công ty, chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn hoạt động của Công ty, Phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Học tập, rèn luyện để có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao kể cả khi hợp tác, hỗ trợ, làm thay các phòng khác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công ty;

c) Xây dựng kế hoạch làm việc của Phòng, cá nhân một cách tự giác với tinh thần cầu tiến và gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ cá nhân với nhiệm vụ phòng, giữa các thành viên trong phòng và với các phòng khác; Phòng phải chủ động báo cáo và đề xuất ý kiến với lãnh đạo về kế hoạch làm việc;

d)  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhất trên các mặt nói, viết, làm; Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp trong Phòng và toàn Công ty để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty;

đ) Chủ động và đề xuất, việc sắp xếp nhân sự; việc nghiên cứu, tham quan học tập; việc tăng cường trang thiết bị; v.v… để đảm bảo thực thi nhiệm vụ;

e) Đề xuất các biện pháp và tổ chức thực hiện tốt, các mối quan hệ nội bộ; với đại lý, khách hàng; các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh;

g) Thường xuyên, kịp thời thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp xử lý, để hoàn thành nhiệm vụ ngày một tốt hơn; Việc báo cáo thực hiện theo báo ngay, hằng ngày, hằng giờ và tổng hợp ngay khi thực hiện xong;

h) Tham gia tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ nội bộ; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; giữ gìn bí mật của Công ty;

i) Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm thực hiện sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; Thực hiện công khai, minh bạch các mặt hoạt động; thi đua khen thưởng công bằng và kịp thời nhưng kỷ luật thì phải nghiêm minh;

k) Báo cáo, xin ý kiến vượt cấp, khi xét thấy báo cáo, xin ý kiến có lợi cho Công ty, nhưng người có trách nhiệm chậm giải quyết haygiải quyết chưa thỏa đáng; 

l) Làm tốt công tác hướng dẫn, để mọi người dễ thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ; Được từ chối thực hiện những điều pháp luật cấm theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Quyền hạn:

a) Được tham gia học tập, nghiên cứu, tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm và đề nghị hỗ trợ, phối hợp tác trong thực thi nhiệm vụ;

b) Được đề xuất việc sắp xếp nhân sự, việc nghiên cứu, tham quan học tập, tăng cường trang thiết bị, khen thưởng kỷ luật, .v.v;

c) Được chủ động và độc lập tương đối trong quan hệ, hợp tác với đại lý, khách hàng và cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh;

d) Có quyền đòi hỏi sự tôn trọng đối với Phòng và các thành viên trong Phòng và ngược lại Phòng cũng phải tôn trọng đối với Phòng khác, người khác;

đ) Được tham gia, đề xuất và thực hiện đảm bảo an toàn trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng chống cháy nổ;

e) Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, an toàn cho bản thân và môi trường làm việc tốt;

g) Hướng dẫn đối với tất cả các đối tượng quan hệ để thực hiện tốt pháp luật và quy định, quy trình nghiệp vụ của Công ty;

h) Quyền báo cáo, xin ý kiến và đề xuất vượt cấp khi xét thấy có lợi cho Công ty, nhưng người có trách nhiệm chậm giải quyết hay giải quyết chưa thỏa đáng; 

i) Được từ chối thực hiện những việc pháp luật cấm; Được từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng hướng dẫn của Công ty và của Phòng;

k) Được quyền yêu cầu Công ty công khai, minh bạch hoạt động của Công ty đúng theo pháp luật quy định; Được yêu cầu thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và được tham gia hội họp theo chức trách, nhiệm vụ;

l) Quyền được tham gia sơ kết, tổng kết, khen thưởng và kỷ luật đúng theo pháp luật quy định;

m) Quyền được đề xuất tham gia làm việc, tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể;

n) Có quyền từ chối CBNV, đại lý, khách hàng vào phòng hoặc yêu cầu rời khỏi phòng hoặc Công ty, khi các đối tượng trên không tôn trọng quy chế Công ty, quy chế phòng; xúc phạm cá nhân hoặc lãnh đạo Công ty, phòng, .v.v.; không mặc đồng phục; uống rượu bia bê tha, v.v.; hút thuốc, đánh bài .v.v. trong khi làm việc và kể cả ngoài giờ trong phạm vi cơ quan;

o) Được quyền ban hành quy chế, quy trình làm việc của Phòng, nhưng không được trái Quy chế Công ty, mà chỉ góp phần cho Quy chế Công ty đạt hiệu quả cao.

Điều 18. Phòng Kế hoạch

Phòng Kế hoạch là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành trong lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh; phát hành vé xổ số; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc trong các lĩnh vực này. 

1. Chức năng: Phòng Kế hoạch có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến trong lập kế hoạch chung, kế hoạch kinh doanh vé xổ số và mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh vé xổ số; định hướng phát triển của Công ty; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc về lĩnh vực này.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch có đầy đủ các nhiệm vụ phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh của Công ty; Sau đây là một số nhiệm vụ mang tính cụ thể:

a) Về kế hoạch: Chủ động và phối hợp với các Phòng dự thảo kế hoạch từ ngắn hạn đến dài hạn đối với hoạt động xổ số, để Lãnh đạo phê duyệt hoặc cho ý kiến để thực hiện. Bao gồm: từ khâu chuẩn bị cho đến in ấn, phát hành, thu hồi vé thanh hủy, quay số mở thưởng, v.v. đạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện: chủ động tiếp cận thị trường, đề xuất mở rộng thị phần, phát triển đại lý, địa điểm và phương thức cung cấp vé số, đến thu hồi vé số thanh hủy, v.v, góp phần tăng trưởng doanh thu;

c) Tổ chức thực hiện: đề xuất, thực hiện mua giấy và in ấn, cải tiến mẫu mã, thiết bị và cơ cấu trả thưởng .v.v. để tăng tính hấp dẫn, tính cạnh tranh, v.v. của vé số An Giang;

d) Nghiên cứu, đề xuất phát triển loại hình xổ số mới, các loại hình trò chơi có thưởng và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức triển khai thực hiện;

đ) Thường xuyên khảo sát để đánh giá tình hình luân chuyển vé giữa các khu vực; tình hình tiêu thụ và trao đổi vé giữa các đại lý; Đề xuất kế hoạch tăng (giảm) vé cho đại lý theo định kỳ tháng, quí, năm và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo;

e) Thực hiện trộn, đổi đầu số đảm bảo cho đại lý có được nhiều đầu số phù hợp với việc tiêu thụ vé của đại lý; Trong phát hành vé cho đại lý cần có hình thức, dấu hiệu để tạo thuận lợi cho việc giám sát thu hồi vé ế;  

g) Đề xuất những chi phí có liên quan về công tác phát hành trong quy chế chi tiêu nội bộ;

h) Tổ chức quay số mở thưởng, bao gồm: xây dựng thể lệ quay số mở thưởng và các quy trình nghiệp vụ; phân công, tổ chức nhân sự tham gia quay số mở thưởng; quản lý và sử dụng các trang thiết bị phục vụ quay số mở thưởng;

i) Tổ chức việc thực hiện công tác thanh hủy vé xổ số, bao gồm: xây dựng quy trình thanh hủy vé xổ số, đề xuất chọn địa điểm thanh hủy vé xổ số hộ Công ty, cho đến việc sắp xếp, phân công nhân sự trong thanh hủy vé xổ số;

k) Đề xuất, tổ chức thực hiện việc mua sắm hàng quảng cáo; xây dựng, kế hoạch, tổ chức phân phối hàng quảng cáo kịp thời;

l) Công tác báo cáo, quản lý lưu trữ: tổng hợp, báo cáo, lưu trữ, v.v… đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác; qua đó đề xuất, cải tiến phương thức kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, để phân biệt rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, để tăng sự phấn khích trong thực thi nhiệm vụ;

m) Bảo quản kho vé số, quản lý kho giấy vụn, đề xuất trang bị ổ khóa tốt và các phương tiện, điều kiện bảo quản kho vé số được an toàn, giúp người phụ trách kho vé vừa an tâm công tác vừa đúng quy định về quản lý kho của pháp luật;

Kho vé xổ số phải được khóa ít nhất bằng 03 ổ khóa và do 03(ba) người khác nhau quản lý gồm: Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo phòng và Thủ kho;

n) Quản lý, theo dõi, sử dụng phương tiện vận tải và phân công tài xế;

o) Nghiên cứu đề xuất các hình thức đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng mà Công ty được phép thực hiện;

p) Một số nhiệm vụ khác do luật pháp và Công ty phân công.

3. Quyền hạn:

Phòng Kế hoạch có đầy đủ quyền hạn của Phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực Phòng phụ trách; Sau đây là một số quyền cụ thể:

a) Phát hành: được chủ động trong công tác phát hành vé số theo Quy chế phát hành vé của Công ty; Lãnh đạo Phòng được duyệt cho đại lý ứng vé, với tỷ lệ tương ứng mức độ thanh toán tiền vé và những trường hợp theo chỉ đạo của Giám đốc công ty, ngoài ra còn được xem xét làm tròn số vé nhận theo mức độ tăng (giảm) 0,5 cây trong trường hợp đại lý nhận từ 10 cây trở lên; Đề xuất hình thức thế chấp đối với đại lý;

b) Hướng dẫn, tiếp xúc, từ chối: có quyền tiếp xúc, hướng dẫn đại lý, khách hàng thực hiện đúng pháp luật và quy định của Công ty trong giao dịch; Được từ chối thực hiện các yêu cầu của đại lý, khách hàng không tuân thủ đúng hướng dẫn hay không đúng pháp luật và quy định của Công ty;

c) Đề xuất cải tiến việc xếp cặp vé số, cách thức phát hành và thu hồi vé thanh hủy, kiểm đếm vé thanh hủy; Đề xuất địa điểm phát hành, địa điểm thu hồi vé thanh hủy theo từng giai đoạn và từng địa bàn, gắn với yêu cầu tạo sự gắn bó, giúp đại lý vận chuyển vé an toàn và tổ chức bán vé, thanh hủy vé số đúng pháp luật;

d) Đề xuất phát hành các loại hình xổ số khác, các hình thức vui chơi có thưởng; Đề xuất đầu tư các ngành nghề khác có liên quan được pháp luật, Điều lệ công ty hay Chủ sở hữu cho phép; Đề xuất các giải pháp thực hiện, kể cả về chi phí;

đ) Đề xuất trang bị phương tiện vận tải để phục vụ công tác phát hành, thu hồi vé thanh hủy; Đề xuất định mức nhiên liệu phương tiện vận tải và các khoản chi khi đi công tác thị trường, phát hành và thu hồi vé số; Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ quay số mở thưởng, thông tin kết quả, phát hành, thu hồi và kiểm đếm vé xổ số thanh hủy; Đề xuất các biện pháp tu dưỡng, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị và phương tiện vận tải;

e) Được từ chối mở kho vé số ngoài giờ làm việc khi không có lệnh và sự hiện diện của lãnh đạo; Được trang bị dụng cụ, thiết bị cần thiết để bảo quản an toàn kho vé xổ số;

g) Đề xuất các khoản chi có liên quan đến công tác phát hành vé;

h) Được quyền phân công, sắp xếp nhân sự phòng, để thực hiện nhiệm vụ được giao; Khi có nhiệm vụ mới, phức tạp thì cần thiết có thể đề nghị Phó giám đốc phụ trách trực tiếp, Phó giám đốc và Giám đốc hỗ trợ; Được đề xuất các phòng khác hỗ trợ nhân sự khi có những công việc cần xử lý gấp hoặc công việc cần chuyên sâu về nghiệp vụ của các phòng khác.

i) Một số quyền khác được pháp luật quy định hay được Công ty phân công.

Điều 19: Phòng Kế toán

Phòng Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư vốn của Công ty; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc Công ty về các lĩnh vực này; kiểm tra vé trúng đã trả thưởng của Phòng Trả thưởng và phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra vé trúng thưởng.

1. Chức năng:

a) Tham mưu, đề xuất ý kiến trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực thuế, tài chính và kế toán giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành đúng pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty;

b) Phân tích, thông tin hoạt động kinh doanh, kiểm soát tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, kiểm tra việc chi trả thưởng của Công ty;

c) Thực hiện các quyết định của Giám đốc Công ty về lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Kế toán có đầy đủ các nhiệm vụ Phòng được nêu ở Điều 17  trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán; Sau đây là một số nhiệm vụ mang tính cụ thể:

a) Công tác tài chính:

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, kế hoạch sử dụng dòng tiền đảm bảo có đủ vốn, tiền mặt .v.v, phục vụ hoạt động của Công ty;

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, có ý kiến tham mưu, đề xuất các giải pháp để quản lý, điều hành và ra quyết định của Lãnh đạo;

- Đề xuất các giải pháp sử dụng nguồn tài chính vừa đảm bảo an toàn vốn, vừa mang lại hiệu quả;

- Tính toán và trích lập các quỹ lương, khen thưởng, phúc lợi.v.v; trích nộp thuế, bảo hiểm đúng quy định;

- Quản lý doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, phải trả theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Công ty, nhất là quản lý chặt chẽ nợ và thế chấp của đại lý;

- Tham gia xây dựng và có ý kiến về các định mức tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, đến quản lý tài chính như: sử dụng nguyên nhiên vật liệu, văn phòng phẩm, đồ dùng cơ quan, .v.v;

- Thẩm định, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng kinh tế;

- Thực thi đúng quy định pháp luật, Các quy chế của công ty về quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, về công tác phí .v.v.; và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật, quyết định của Chủ sở hữu và quy chế, quy định của Công ty;

- Tổng kết, phân tích, công khai hoạt động tài chính và thực thi pháp luật về tài chính của Công ty.

b) Công tác kế toán:

- Thu thậpthông tin, số liệu vàxử lý, ghi chép, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;Lập hồ sơ,chứng từ, sổ sáchvà tổ chức lưu trữ; Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, .v.v.  theo đối tượng và nội dung kế toán kịp thời, chính xác, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;

- Thực hiện công tác thu, chi như: thu tiền đại lý, khách hàng và các khoản thu khác; thanh toán vé trúng thưởng, tiền lương, các khoản chế độ đối với người Lao động và các khoản chi khác theo quy định;

- Hướng dẫn các phòng lập hồ sơ chứng từ, sổ sách có liên quan đến việc quản lý vốn và tài sản của Công ty.

c) Công tác báo cáo:

- Lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, cũng như lập các báo cáo phục vụ cho quản lý, điều hành và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện công khai báo cáo theo quy định;

- Thường xuyên thu thập và xử lý các thông tin kinh tế kịp thời, báo cáo lãnh đạo các vấn đề phát sinh;

- Chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan về thuế, tài chính, kế toán và các quy định về chi tiêu để trình Lãnh đạo ban hành; hay đề xuất Lãnh đạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì cung cấp số liệu và trực tiếp làm việc về nghiệp vụ với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính, .v.v;

- Tổng kết, phân tích hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện công khai tài chính và thực thị pháp luật về tài chính theo quy định của pháp luật và phục vụ cho công tác quản lý của Công ty.

d) Công tác kiểm tra, giám sát:

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn nhằm phát hiện, ngăn ngừa hành vi, vi phạm pháp luật về thuế, tài chính và kế toán. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, đối chiếu về :

+ Công nợ phải thu, phải trả đại lý;

+ Các khoản liên quan đến nghĩa vụ với ngân sách, các khoản bảo hiểm, chế độ đối với người Lao động;

+ Kiểm tra, giám sát và tham gia công tác thanh hủy vé ế;

+ Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế .v.v.

- Thực hiện kiểm kê vốn, tài sản, vật tư, công cụ, .v.v, định kỳ hoặc thường xuyên;

- Giám sát việc chi trả thưởng của Phòng Trả thưởng;

- Thực hiện kiểm tra, quyết toán vé trúng thưởng với Phòng trả thưởng và tổ chức lưu trữ;

- Thực hiện công tác phục vụ công tác thanh kiểm tra vé trúng thưởng, cũng như tiêu hủy vé trúng thưởng;

- Kiểm tra việc mở sổ và ghi chép của các phòng có liên quan đến việc quản lý vốn và tài sản của Công ty;

- Chủ động phối hợp với Ban kiểm kê tài sản, Ban thanh tra nhân dân và các phòng, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm kê;

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý, có ý kiến đề xuất Lãnh đạo biện pháp chấn chỉnh, xử lý;

- Định kỳ đối chiếu, xác nhận các khoản phải thu, phải trả theo quy định.

d) Nhiệm vụ khác:

- Hàng năm chủ trì và phối hợp với các Phòng, xây dựng đơn giá tiền lương và thực hiện quyết toán tiền lương theo quy định;

-Thực hiện và phối hợp với các Phòng cung cấp kết quả quay số mở thưởng;

- Tổ chức ứng dụng tin học trong Công ty;

- Một số nhiệm vụ khác do luật pháp và Công ty phân công.

3. Quyền hạn:

Phòng Kế toán có đầy đủ quyền hạn của phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực Phòng phụ trách; Sau đây là một số quyền cụ thể:

a) Về công tác tài chính:

- Có ý kiến đề xuất các biện pháp quản lý vốn, tài sản, chi phí, .v.v. vừa đảm bảo hoạt động của Công ty, vừa bảo toàn và phát triển được vốn;

- Ký duyệt các khoản chi được ủy quyền như: công tác phí, chi phí nhiên liệu của phương tiện vận tải, .v.v theo Quy chế và quy định của Công ty;

- Có quyền kiểm tra số km di chuyển của phương tiện vận tải để giám sát việc sử dụng, bảo hành, bảo trì, thay thế trang thiết bị, nguyên nhiên liệu của phương tiện vận tải;

- Có quyền từ chối thu hay chi các khoản không đúng hay mua sắm vật tư, tài sản không có, không đúng chủ trương và hồ sơ, chứng từ không đúng quy định;

- Tạm ngừng thu hay chi các khoản thu, chi có nội dung không rõ ràng, chưa có trong Quy chế, quy định của Công ty để chờ xin ý kiến lãnh đạo;

b) Về công tác kế toán:

- Chủ động sử dụng tài khoản, mở tiểu khoản, sổ sách chi tiết và hạch toán kế toán để thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ; có ý kiến đề xuất với Lãnh đạo các trường hợp phải vận dụng để phù hợp với thực tiễn hoạt động;

- Có quyền yêu cầu các phòng mở sổ sách, hồ sơ, lập chứng từ để quản lý, sử dụng tài sản và vốn đúng quy định của pháp luật và Quy chế, quy định của Công ty;

- Chủ động sắp xếp, phân công, triển khai công tác nghiệp vụ.

c) Về công tác báo cáo, giám sát:

- Được quyền yêu cầu các Phòng, cá nhân cung cấp, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát;

- Có ý kiến đề xuất Lãnh đạo không báo cáo hay cung cấp số liệu, cho cơ quan ban ngành không có trong quy định của Nhà nước.

d) Các quyền khác:

- Có ý kiến đề xuất Lãnh đạo trang bị các trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác chuyên môn và trong ứng dụng tin học;

- Có quyền bảo lưu ý kiến bằng văn bảnkhi việc thực thi không đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán theo lệnh của lãnh đạo;

- Đề xuất xử lý sai phạm về tài chính, kế toán; về sổ sách, chứng từ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Ban hành quy chế, quy trình làm việc của phòng; hướng dẫn khách hàng, CBNV về thực thi tài chính;

- Một số quyền khác do pháp luật quy định và Công ty phân công.

Điều 20: Phòng Trả thưởng

Phòng Trả thưởng là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành trong lĩnh vực trả thưởng và tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực này.

1. Chức năng:

a) Tham mưu, đề xuất việc cải tiến công tác in ấn (cả nội dung và hình thức) đảm bảo chống cắt dán, cạo sửa, photo, .v.v; cải tiến công tác chi trả thưởng;

b) Kiểm tra, đối chiếu vé số trúng thưởng với kết quả mở thưởng và các yếu tố xác định trúng thưởng; Quản lý toàn bộ vé trúng thưởng chặt chẽ, an toàn, kể từ khi tiếp nhận đến lập bảng kê trả thưởng và suốt thời gian lưu giữ tại Phòng trả thưởng;

c) Ban hành quy chế, quy trình hướng dẫn khách hàng, đại lý đến nhận thưởng và quy trình nghiệp vụ của Phòng trả thưởng.

2.Nhiệm vụ:

Phòng Trả thưởng có đầy đủ các nhiệm vụ phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực trả thưởng của Công ty; Sau đây một số nhiệm vụ mang tính cụ thể:

a) Thực hiện đúng Quy chế, quy trình chi trả thưởng và Thể lệ tham gia dự thưởng của Công ty;

b) Soạn quy chế, quy trình hướng dẫn khách hàng, đại lý khi đến lãnh thưởng và quy trình nghiệp vụ trả thưởng của phòng;

c) Thực hiện tiếp nhận vé trúng thưởng và làm thủ tục chi trả thưởng:

c.1) Đối với khách hàng trực tiếp đến lãnh thưởng:

- Hướng dẫn khách hàng, điền các thông tin cần thiết lên tờ vé số, lập bảng kê khai vé trúng thưởng trước khi tiếp nhận, hướng dẫn khách hàng lập bảng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các thủ tục khác có liên quan; Đặc biệt là ghi họ, tên, chứng minh nhân dân, ký tên và điện thoại liên hệ (nếu có);

- Kiểm tra thông tin khách hàng ghi; kiểm đếm số lượng theo bó (10 thếp), thếp (100 tờ vé) và số lượng vé lẻ; phân loại vé trúng thưởng hợp lệ theo từng giải thưởng, kỳ vé; kiểm tra tính xác thực của tờ vé số như ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng, kỳ vé, các con thú tương ứng với các chữ số, dãy số dự thưởng; so cùi giáp lai; .v.v.; trả lại khách hàng vé số không do Công ty phát hành, vé không trúng thưởng và đồng thời ghi chú lên bảng kê khai vé trúng thưởng mà khách hàng đã lập để lưu trữ nội bộ nhằm để kiểm tra, rà soát khi bàn giao vé trúng thưởng có phát sinh chênh lệch;

- Lập bảng kê trả thưởng (theo vé trúng thưởng thực tế) và hướng dẫn khách hàng sang phòng Kế toán làm thủ tục nhận tiền; Nếu có vé trúng thưởng từ giải nhất đến giải đặc biệt, thì CBNV của Phòng trả thưởng mang vé trúng thưởng sang Phòng Kế toán để kiểm tra và đóng dấu xác nhận “đã chi” khi làm thủ tục chi tiền.

c.2) Đối với đại lý xổ số:

c.2.1) Nguyên tắc chung khi đại lý lãnh thưởng là phải “đóng dấu” tên đại lý lên tờ vé số, để phân biệt các đại lý khác nhau và ghi giá trị trúng thưởng lên tờ vé số; Nếu đại lý không có “đóng dấu”, thì phải ghi thông tin như khách hàng trúng thưởng; Khi giao vé số trúng thưởng thì về nguyên tắc đại lý phải có mặt để giám sát, kiểm tra việc tiếp nhận của CBNV trả thưởng;

c.2.2) Trường hợp đại lý đổi vé số trúng thưởng để nhận tiền:

- Kiểm tra tổng quát số lượng vé theo bó (10 thếp), thếp (100 tờ vé) và số lượng vé lẻ; sau đó kiểm tra, đối chiếu vé số trúng thưởng như khách hàng trực tiếp đến lãnh thưởng; Nếu có vé số trúng thưởng từ giải an ủi đến giải đặc biệt, thì kiểm tra tính xác thực của tờ vé, so cùi giáp lai ngay, các giải trúng còn lại thực hiện sau; Trường hợp, khi kiểm tra chi tiết phát hiện vé sai kết quả, cắt dán, cạo sửa, vé trúng lộn giải, vé trúng không hợp lệ .v.v. thì loại ra và thông báo để đại lý bù đắp lại.

c.2.3) Trường hợp đại lý thanh toán tiền vé bằng vé số trúng thưởng:

- Căn cứ bảng kê tạm nhận (mẫu của Công ty do đại lý lập), thực hiện kiểm đếm tổng quát số lượng trước; sau đó đến từng giải thưởng, thực hiện so cùi giáp lai và các yếu tố kiểm tra, đối với vé số trúng thưởng từ giải an ủi đến giải đặc biệt thì kiểm tra tính xác thực của tờ vé, so cùi giáp lai ngay; Nếu đủ số lượng và đúng số tiền thì ký xác nhận lên bảng kê tạm nhận, để đại lý sang phòng Kế toán làm thủ tục thanh toán tiền vé;

- Kiểm tra chi tiết vé số trúng thưởng, phân loại theo kỳ vé cho từng giải thưởng; lập bảng kê trả thưởng chuyển qua Phòng kế toán, chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp, hay chuyển ngay trong ngày khi có vé trúng thưởng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân;

- Trường hợp, có vé số sai kết quả, cắt dán, cạo sửa, vé trúng lộn giải, vé trúng không hợp lệ thì lập bảng kê trả thưởng theo nguyên tắc: Nếu vé lộn giải chênh lệch (thiếu tiền) thì trả vé cho đại lý và lập bảng kê trả thưởng theo số lượng thực tế; Nếu chênh lệch (thừa tiền) thì lập bảng kê trả thưởng bao gồm cả số tiền thừa; Cả hai trường hợp này, phải lập phiếu thông báo thừa, thiếu, chênh lệch chuyển sang Phòng Kế toán kèm theo vé số trả lại (nếu có);

- Đối với vé xổ số trúng thưởng từ giải nhất đến giải đặc biệt, Phòng Trả thưởng phải mang vé số trúng thưởng sang Phòng Kế toán ngay để kiểm tra và đóng dấu xác nhận “đã chi”; Riêng ngày Phòng trả thưởng có tiếp nhận vé của đại lý nhiều, ví dụ như ngày thứ 6 thì chậm nhất là trước 30 phút cuối giờ để Phòng Kế toán kiểm tra và đóng dấu xác nhận “đã chi”.

c.2.3) Trường hợp đại lý thanh toán tiền vé bằng vé số trúng thưởng, tại các điểm phát hành vé:

Đại lý thanh toán tiền vé bằng vé số trúng thưởng, tại các điểm phát hành vé thì CBNV nhận vé chỉ kiểm đếm số lượng theo bảng kê tạm nhận (mẫu của Công ty do đại lý lập) và cũng thực hiện kiểm tra theo trình tự bó, thếp và số lượng lẻ, Đặc biệt phải kiểm tra “dấu tên” theo quy định tại tiết c.2.1, điểm c, khoản 2 Điều này; Nếu đại lý có kê vé trúng thưởng từ giải ba đến giải đặc biệt, thì CBNV tiếp nhận kiểm tra (sơ bộ) dãy số tham dự thưởng so với kết quả mở thưởng và xem xét có bị rơi vào trường hợp vé không đủ điều kiện chi trả thưởng hay không khi tiếp nhận; các bước tiếp theo mang về Công ty thực hiện.

c.2.4) Thu vé số trúng thưởng gián tiếp qua các Phòng khác, để đại lý thanh toán tiền vé hoặc chi trả thưởng bằng tiền: Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, lập bảng kê trả thưởng, xử lý vé không trúng thưởng, v1 trúng có giải trúng từ giải từ giải an ủi đến giải đặc biệt .v.v. thực hiện như chi trả thưởng bằng tiền và thanh toán tiền vé đối với đại lý, nếu chênh lệch số lượng hay không đủ số tiền và không có đóng “dấu tên” trên tờ vé số, thì người giao vé số trúng thưởng phải chịu trách nhiệm.

c.2.5) Thu số trúng gián tiếp qua gói niêm phong:

- Kiểm tra tính nguyên vẹn của nêm phong trước khi mở, việc mở gói nêm phong phải có người giao, người nhận và lãnh đạo phòng chứng kiến; nếu gói nêm phong không còn nguyên vẹn thì phải lập biên bản và lãnh đạo phòng báo ngay cho Lãnh đạo công ty để xin ý kiến xử lý;

- Vị trí để mở gói niêm phong phải đặt ở nơi được camera quan sát rõ.

- Khi kiểm tra số lượng vé trúng thực tế và bảng kê tạm nộp của đại lý, nếu có chênh lệch tối đa 10% số lượng vé hoặc chênh lệch số tiền trả thưởng từ 1.000.000 đồng trở lên thì phải lập thành biên bản và thông báo ngay cho đại lý;

- Các bước tiếp theo thực hiện như tiếp nhận vé của đại lý để thanh toán tiền vé hay chi trả thưởng bằng tiền được quy định tại tiết c.2.2 và c.2.3, điểm c, khoản 2 Điều này.

c.3) Việc kiểm nhận vé số trúng thưởng, phải có đại lý hay người giao vé chứng kiến; Nếu không chứng kiến thì đại lý không được khiếu nại khi xảy ra các trường hợp chênh lệch; Trường hợp, thu vé số trúng thưởng qua gói niêm phong thì mọi trường hợp thừa, thiếu đại lý phải chịu trách nhiệm;

d) Tổ chức thực hiện bảo quản, kiểm tra, sắp xếp và luân chuyển vé trong nội bộ Phòng Trả thưởng phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, an toàn;

đ) Khi có vé số không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trả thưởng theo quy định của Thể lệ tham gia dự thưởng, thì Phòng trả thưởng xử lý hay báo cáo, đề xuất xử lý theo thẩm quyền được quy định tại Quy chế chi trả thưởng ban hành ngày 11/02/2010 của Công ty;

e) Vé trúng thưởng được bàn giao cho Phòng Kế toán mỗi ngày, sát với số lượng vé Phòng Trả thưởng đã kiểm tra, việc bàn giao phải được lập thành biên bản và cuối tuần phải tổng hợp thành bảng thống kê chung;

g) Đề xuất cải tiến việc in ấn cả nội dung lẫn hình thức, đảm bảo chống cắt dán, cạo sửa, .v.v; Đề xuất quy định về mức độ tờ vé trúng thưởng không đủ tiêu chuẩn;

h) Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch làm việc với Công ty in, về các vấn đề liên quan đến in ấn, để đảm bảo tốt nhất cho công tác chi trả thưởng;

i) Trả lời và dự thảo các văn bản trả lời khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, các nội dung liên quan đến vé trúng thưởng.

2. Quyền hạn:

Phòng Trả thưởng có đầy đủ quyền hạn của phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực Phòng phụ trách; Sau đây là một số quyền cụ thể:

a) Được quyền từ chối chi trả thưởng, đối với vé trúng thưởng sai quy định, sai Quy chế và Thể lệ tham gia dự thưởng của Công ty và những khách hàng không thực hiện đúng hướng dẫn khi làm thủ tục;

b) Đối với vé gian lận, cạo sửa, in vé giả, .v.v. để lĩnh thưởng, Phòng trả thưởng có quyền đóng dấu vé giả, vé cạo sửa, v.v rồi trả lại đại lý, khách hàng; Trường hợp để phục vụ cho công tác chống cạo sửa, in vé giả, .v.v.  thì có quyền trưng thu; Nếu phát hiện vé gian lận, cạo sửa, in vé giả, .v.v. đã trả lại mà còn tiếp tục được đưa đến Công ty để lãnh thưởng, thì có quyền thu hồi; Đề xuất Công ty chuyển cơ quan có thẩm quyền các trường hợp cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả,.v.v để xử lý theo luật định;

c) Được quyền đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, bảo quản vé trúng thưởng;

d) Được quyền ban hành quy chế hoạt động của phòng, song không được trái với Quy chế này mà chỉ góp phần cho Quy chế này đạt hiệu quả cao;

đ) Một số quyền khác do pháp luật quy định hay được Công ty phân công;

e) Nhân viên Phòng trả thưởng không được mang vé trúng ra khỏi phòng khi chưa được Lãnh đạo phòng đồng ý. Trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra vé trúng của khách hàng, phải thực hiện đúng trình tự, rõ ràng, minh bạch, không được lợi dụng chức năng quyền hạn để tư lợi cá nhân.

Điều 21: Phòng Kho quỹ

Phòng Kho quỹ là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc quản lý, điều hành việc thu chi tiền mặt; quản lý Kho quỹ; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc trong lĩnh vực này.  

1. Chức năng:

Phòng Kho quỹ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến về quản lý kho quỹ và tiền mặt được an toàn; Thực hiện thu, chi tiền mặt chính xác và nhanh chóng.   

2. Nhiệm vụ:

Phòng Kho quỹ có đầy đủ các nhiệm vụ phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực về ngân quỹ của Công ty; Sau đây là một số nhiệm vụ mang tính cụ thể:

a) Nguyên tắc chung: CBNV phòng Kho quỹ thực hiện thu tiền của đại lý, khách hàng, ngân hàng, .v.v. theo nguyên tắc, phải có chứng kiến của người nộp tiền để giám sát, kiểm tra việc thu tiền của CBNV thực hiện; Việc thực hiện theo trình tự là kiểm tra số liệu trên bảng kê tiền,  sau đó kiểm tra tiền mặt thực tế, tiếp đến đối chiếu với chứng từ thu tiền, chi tiền, cuối cùng xác nhận đã thu chi đủ tiền; Phương pháp kiểm tra tiền là kiểm tổng quát số lượng tiền thu, chi theo bó, thếp (khây) và từng tờ (miếng) lẻ; Lập bảng kê tiền thừa, thiếu; rách; giả; .v.v. (nếu có) theo từng đối tượng;

b) Đối với nhiệm vụ thu tiền:

b.1) Rút tiền ngân hàng nhập quỹ: 

- Phối hợp Phòng Kế toán tính số tiền cần rút và yêu cầu về loại tiền (nếu có) để Phòng Kế toán thực hiện thủ tục rút tiền;

- Thủ quỹ tiếp nhận, kiểm tra số tiền ngân hàng giao và lập bảng kê thu tiền và nhập quỹ.

b.2) Thu tiền do đại lý xổ số nộp trực tiếp:

- Căn cứ vào bảng kê nộp tiền của đại lý, thủ quỹ kiểm tra số liệu trước khi kiểm tiền mặt thực tế, trình tự kiểm tra như quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này, ngay sau đó kiểm đếm chi tiền từng loại tiền, theo từng mệnh giá; Về nguyên tắc thì đại lý chứng kiến CBNV thu tiền kiểm đếm nhưng nếu đại lý tín nhiệm thì chỉ kiểm đếm chính xác từ loại tiền 10.000 đồng trở lên, các mệnh giá còn lại kiểm đếm và quyết toán thừa (thiếu) sau;

- Lập bảng kê tạm nhận tiền giao đại lý đến Phòng Kế toán làm thủ tục nộp tiền;

- Đối chiếu số tiền trên chứng từ thu tiền do Phòng Kế toán lập và số tiền tạm nhận, nếu có chênh lệch thừa (thiếu) thì chi (thu) bổ sung và ký xác nhận đã thu đủ tiền và trả phiếu thu tiền cho đại lý, trường hợp số tiền chênh lệch lớn phải kịp thời thông báo với Phòng Kế toán trước khi chi (thu) bổ sung.

b.3) Thu tiền đại lý xổ số nộp bằng gói niêm phong:

- Kiểm tra tính nguyên vẹn của giấy niêm phong trước khi mở; tham gia mở gói niêm phong phải có người giao, người nhận và lãnh đạo phòng chứng kiến, nếu gói niêm phong không còn nguyên vẹn thì phải lập biên bản và lãnh đạo phòng báo ngay cho Lãnh đạo công ty để xin ý kiến xử lý;

- Vị trí để mở gói niêm phong phải ở nơi được camera quan sát rõ, mọi chênh lệch thừa (thiếu) kịp thời thông báo cho đại lý biết;

- Các bước kiểm đếm, chuyển kế toán thu tiền, .v.v. thực hiện giống như đại lý nộp tiền trực tiếp.

b.4) Thu tiền do khách hàng nộp:

- Hướng dẫn khách hàng lập bảng kê, thủ quỹ thực hiện kiểm tra số liệu, trước khi kiểm tiền mặt thực tế, trình tự kiểm tra tiền như quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này và kiểm đếm chi tiết ngay từng loại tiền, theo từng mệnh giá trước sự chứng kiến của khách hàng, trường hợp khách hàng không ở chứng kiến thì thông báo cho khách hàng biết là mọi chênh lệch thừa (thiếu) phòng Kho quỹ không chịu trách nhiệm;

- Kiểm tra chính xác tiền từ số lượng, mệnh giá, tiền đủ chuẩn, tiền giả, .v.v. và lập bảng kê tạm nhận tiền giao cho người nộp tiền và hướng dẫn đến Phòng Kế toán lập phiếu thu tiền;

 - Đối chiếu số tiền trên chứng từ thu tiền do Phòng Kế toán lập và số tiền tạm nhận, nếu có chênh lệch thừa (thiếu) thì chi (thu) bổ sung và ký xác nhận đã thu đủ tiền và trả phiếu thu tiền cho đại lý, trường hợp số tiền chênh lệch lớn phải kịp thời thông báo với Phòng Kế toán trước khi chi (thu) bổ sung.

c) Đối với nhiệm vụ chi tiền:

c.1)Nộp tiền gửi ngân hàng:

- Sau khi dự tính số tiền tồn quỹ để phục vụ hoạt động Công ty thì báo kế toán phối hợp và chủ động liên hệ ngân hàng để nộp tiền;

- Khi nộp tiền phải lập bảng kê; Tiền nộp phải theo bó, thếp và từng tờ, đối với bó phải ký tên xác nhận của người kiểm đếm, đối với thếp và từng tờ thì yêu cầu cán bộ ngân hàng kiểm đếm trực tiếp;

 - Giao chứng từ nộp tiền cho Phòng Kế toán để hạch toán kế toán.

 c.2) Chi tiền cho đại lý xổ số, khách hàng:

- Căn cứ phiếu chi tiền do Phòng Kế toán lập, Thủ quỹ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của phiếu chi;

- Căn cứ vào số tiền phải chi trên phiếu chi, Thủ quỹ lập bảng kê chi tiền; Tiền chi được phân loại theo bó, thếp, từng tờ đối với tiền giấy và theo cây, từng miếng đối với tiền kim loại;

- Yêu cầu đối tượng nhận tiền kiểm tra tiền trực tiếp và ký xác nhận đã nhận đủ tiền;

- Thủ quỹ lưu trữ bảng kê nhận tiền đã được đối tượng nhận tiền ký nhận làm chứng từ lưu trữ.

d) Hướng dẫn, kiểm tra:

- Hướng dẫn đối tượng nộp, nhận tiền thực hiện các thủ tục;

- Kiểm tra chứng từ phải đúng mẫu Công ty phát hành; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ bao gồm nội dung thu, chi, chữ ký của những người có trách nhiệm, đối với chứng từ thu phải có ít nhất chữ ký của người lập phiếu và người nộp tiền, còn đối với chứng từ chi phải có ít nhất chữ ký của người lập phiếu, người nhận tiền và phụ trách kế toán hoặc lãnh đạo công ty;

- Tự kiểm kê quỹ và phối hợp với Phòng Kế toán kiểm kê quỹ hằng ngày, khi có thừa (thiếu) phải xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Nếu thừa (thiếu) do chênh lệch tiền lẻ thì Phòng Kho quỹ tự nộp bổ sung hay Phòng Kế toán lập phiếu thu để đúng với sổ kế toán.

đ)Thực hiện kiểm đếm, phân loại tiền, đóng bó theo quy cách của Ngân hàng Nhà nước và tiền cũ, rách, nhầu nát nhưng còn lưu thông được thì cắt, dán và kiểm đếm, phân loại để nộp ngân hàng;

e) Các nhiệm vụ khác:

- Phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng, đại lý rõ nội quy, quy định về nộp, nhận tiền;

- Đề xuất ý kiến với Giám đốc trang bị các vật tư, thiết bị kỹ thuật để đảm bảo an toàn kho quỹ và việc kiểm nhận, bảo quản và vận chuyển tiền;

- Nghiên cứu và đề xuất ý kiến với Giám đốc để tăng tỷ lệ thu, chi tiền qua ngân hàng;

- Một số quyền khác do pháp luật quy định và Công ty phân công.

2. Quyền hạn:

Phòng Kho quỹ - Kiểm ngân có đầy đủ quyền hạn của phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực Phòng phụ trách; Sau đây là một số quyền cụ thể:

a) Có quyền từ chối thu, chi tiền khi người giao nhận tiền không tuân thủ trình tự, thủ tục theo hướng dẫn; Có quyền yêu cầu ra khỏi phòng các trường hợp gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến việc giao nhận tiền; 

b) Có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người nộp tiền, người nhận tiền về việc thừa, thiếu tiền sau khi đã đồng ý nhận tiền và ký nhận tiền lên chứng từ chi tiền, thu tiền;

c) Khi chứng từ thu tiền, chi tiền không hợp lệ về hình thức, nội dung thì được phản ảnh, yêu cầu Phòng Kế toán, người giao nhận tiền điều chỉnh, sửa chữa;

d) Có quyền trả lại tiền rách và thu lại ngay số tiền rách đã trả;

e) Đối với tiền giả: Thủ quỹ làm dấu “tiền giả”, trả lại người nộp tiền và chịu trách nhiệm về việc làm dấu nếu người nộp tiền chứng minh được đó không phải tiền giả.

- Tịch thu tiền giả nếu xác định tiền giả bị lợi dụng nộp lại lần thứ 2;

- Lập biên bản hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý khi thấy cần thiết;

- Thủ quỹ chịu trách nhiệm bồi thường do không phát hiện được tiền giả và bị xem xét thi đua.

d) Được quyền trả lại hay thu thêm đối với khoản chênh lệch khi quyết toán với đại lý;

đ) Đối với tiền rách sau khi kiểm đếm, phân loại mà không nộp ngân hàng được thì được quyền đổi lại đại lý;

e) Phòng Kho quỹ không được quyền chi tiền chưa qua kiểm đếm và phân loại; không cho mượn tiền, đổi tiền khi chưa được Giám đốc Công ty chấp thuận;

g) Khi thu tiền, chi tiền có phát sinh chênh lệch thừa (thiếu), phải lưu lại bảng kê chi tiền, biên bản kiểm tra quỹ, băng hình camera quan sát và Lãnh đạo phòng phải xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty; Không tự liên hệ đại lý khách hàng, trường hợp cấp bách có thể chủ động liên hệ nhưng phải báo kịp thời;

h) Không được mang túi xách vào Phòng Kho quỹ và ngoài giờ làm việc chỉ được mở cửa Phòng khi được Giám đốc đồng ý.

Điều 22: Phòng Tổ chức

Phòng TC-HC là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành các công việc về tổ chức, hành chính; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc Công ty về lĩnh vực này. 

1. Chức năng:

a) Tham mưu, đề xuất ý kiến với Ban lãnh đạo về công tác nhân sự; về thực hiện chế độ chính sách đối với CBNV; về cung cấp và quản lý trang thiết bị làm việc công tác; về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; văn thư lưu trữ, sắp xếp, bố trí các cuộc họp;

b) Làm thư ký các cuộc họp của Ban lãnh đạo;

c) Quan hệ với địa phương và các vấn đề nội vụ khác.

2. Nhiệm vụ:

Phòng TC-HC có đầy đủ các nhiệm vụ của phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực về tổ chức, hành chính của Công ty; Sau đây là một số nhiệm vụ mang tính cụ thể:

a) Nhiệm vụ tổ chức:

a.1) Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Tham mưu cho Giám đốc về cơ cấu tổ chức, định biên lao động; Thành lập, chia tách, sáp nhập các bộ phận, phòng, ban, các Tổ và Hội đồng tư vấn;

- Đánh giá tình hình lao động, rà soát định mức lao động, xác định vị trí, chức danh công việc của từng phòng ban, tổ tư vấn và các hội đồng chuyên môn để báo cáo tham mưu với lãnh đạo lãnh đạo; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động trình lãnh đạo công ty; Chịu trách nhiệm xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế tuyển dụng lao động và tổ chức thực hiện tuyển dụng ở tất cả các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, sơ loại, tổ chức thi tuyển, thẩm tra, xác minh .v.v.;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra xác minh hồ sơ của người lao động từ khi xin việc cho đến khi không còn làm việc tại Công ty; tổ chức lưu trữ, bảo quản tất cả các hồ sơ từ khi xin việc cho đến khi không còn làm việc tại công ty theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ;

- Nắm bắt tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng của người lao động; kịp thời giải quyết những đề xuất, ý kiến của người lao động về công tác tiền lương, chế độ chính sách, về bố trí, sắp xếp nhân sự đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy chế, quy định của công ty; Báo cáo lãnh đạo công ty kết quả những việc đã giải quyết xong và những việc còn tồn động, kịp thời xin ý kiến hoặc chuyển lên Lãnh đạo công ty những việc khó chưa giải quyết được hoặc vượt thẩm quyền;

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch cán bộ;

- Thực hiện công tác quản lý lao động, đề xuất chế độ chính sách về tiền lương và phúc lợi;

- Quản lý hồ sơ lý lịch CBNV, giải quyết thủ tục, chế độ về tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu .v.v theo đúng quy định của pháp luật có liên quan;

 - Thực hiện giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định về tác phong, lề lối làm việc, trang phục làm việc, chăm sóc sức khoẻ CBNV, vệ sinh văn phòng, bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự;

a.2) Về thực hiện chế độ chính sách:

- Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho CBNV về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, .v.v, về ngày giờ công, nghỉ phép, ốm đau, thai sản, .v.v;

- Kết hợp với Công đoàn thăm hỏi CBNV, người thân CBNV trong các trường hợp thai sản, ốm đau, bệnh tật và các dịp hiếu, hỷ, lễ tết;

- Những nhiệm vụ khác có liên quan.

b) Nhiệm vụ hành chính:

b.1) Công tác văn thư, lưu trữ:

- Soạn thảo các văn bản chung của Công ty và các văn bản liên quan đến lĩnh vực do phòng phụ trách; Thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển các văn bản đi, văn bản đến;

- Sắp xếp, bảo quản văn bản, hồ sơ, tài liệu của Công ty để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng và kịp thời cung cấp cho lãnh đạo hay các phòng khi có yêu cầu;

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác văn thư, lưu trữ;

- Đề xuất  ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ;

- Đề xuất việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp kho, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư lưu trữ;

- Tổ chức quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu của Công ty đảm bảo bí mật cơ quan, bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty;

- Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty về văn thư, lưu trữ;

b.2) Công tác thư ký:

- Tập hợp và chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp của Lãnh đạo Công ty;

- Làm thư ký trong các cuộc họp giao ban, cuộc họp của Ban lãnh đạo;

- Soạn thảo kết luận các cuộc họp của Ban lãnh đạo.

b.3) Quản lý và sử dụng con dấu:

- Con dấu của Công ty, con dấu của Chi bộ và các đoàn thể được sử dụng đối với các loại văn bản, giấy tờ, hồ sơ tài liệu, .v.v. và các thủ tục hành chính;

- Thực hiện quản lý, bảo quản, thay thế các con dấu, mộc khi bị bào mòn hư hỏng;Việc quản lý con dấu phải bảo đảm an toàn, phân công người quản lý cụ thể, khi thay đổi người quản lý phải có bàn giao cụ thể; Trường hợp, con dấu bị mất phải kịp thời báo cáo lãnh đạo công ty và lập biên bản xác định nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan;

- Riêng con dấu trạm thành phố Hồ Chí Minh do trưởng trạm quản lý và sử dụng; Khi bàn giao đoàn công tác phải bàn giao con dấu rõ ràng, cụ thể;

- Việc quản lý, bảo quản, sửa chữa, thay thế con dấu, mộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và quy định của Công ty;

b.4) Tiếp khách, ngoại giao:

- Phục vụ đón tiếp khách đến giao dịch, thăm và làm việc tại Công ty;

- Chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc hội họp, tiếp khách,.v.v;

- Quản lý và điều động xe ô tô đưa đón Lãnh đạo Công ty và CNNV theo yêu cầu công tác.

b.5) Quản lý tài sản, vật tư:

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; thường xuyên bảo quản và sửa chữa kịp thời;

- Mua sắm đồ dùng, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc thường xuyên, cho hội họp, tiếp khách;

b.6) Về giữ gìn vệ sinh Công ty:

- Thực hiện giữ gìn vệ sinh cơ quan, vệ sinh môi trường đảm bảo Công ty xanh - sạch - đẹp;

- Chịu trách nhiệm làm công tác vệ sinh nơi làm việc của lãnh đạo công ty và chịu trách nhiệm chính, chủ yếu trong công tác vệ sinh những khu vực công công của Công ty;

- Cung cấp, đầy đủ, kịp thời trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác giữ gìn vệ sinh của Công ty.

b.7) Bảo vệ Công ty:

- Điều hành công tác bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

- Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ, tham gia xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, lụt bão và an toàn vệ sinh lao động;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình để đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

b.8) Quan hệ với địa phương: Thực hiện quan hệ về mặt hành chính với địa phương và quan hệ với địa phương;

b.9) Các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực hành chính.

3. Quyền hạn:

Phòng TC-HC có đầy đủ quyền hạn của phòng được nêu ở Điều 17 trong lĩnh vực Phòng phụ trách; Sau đây là một số quyền cụ thể:

a) Được quyền yêu cầu các phòng, ban và cá nhân cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan đến việc thực hiện tổng hợp báo cáo, lưu trữ;

b) Được quyền yêu cầu các phòng, ban và cá nhân báo cáo việc sử dụng tài sản và trang thiết bị do Công ty giao quản lý và sử dụng;

c) Ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh cơ quan, phòng cháy chữa cháy, lũ lụt, .v.v;      

d) Không cho mang đồ cấm, dễ cháy nổ, độc hại vào Công ty, cũng như mang tài sản ra khỏi Công ty khi chưa được phép của Lãnh đạo;

đ) Được yêu cầu CBNV, khách hàng, đại lý, .v.v. ra khỏi Công ty khi không tuân theo nội quy lao động, quy chế của Công ty và hướng dẫn của CBNV có chức  năng; Được ngăn chặn việc mang tài sản của công ty ra khỏi Công ty khi chưa được phép của Lãnh đạo Công ty;

e) Được quyền đề xuất việc sửa chữa, thay thế con dấu của Công ty, con dấu Chi bộ và các đoàn thể;

g) Được quyền đề xuất việc trang bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác văn thư lưu trữ;

h) Được quyền đề xuất trang thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ của phòng;

i) Các quyền khác do pháp luật quy định hay do Công ty phân công.

Điều 23: Trạm phát hành vé số An Giang tại TP.HCM:

1. Tổ chức Trạm:

a) Trạm là bộ phận của Công ty có chức năng như Công ty thu nhỏ và nhân sự trạm được luân phiên theo tuần; Hoạt động của Trạm do Trưởng trạm điều hành trực tiếp;

b) Trạm có một số nhiệm vụ cơ bản như sau: phát hành vé, thu tiền đại lý, thu hồi vé ế, chi trả thưởng và quan hệ về mặt hành chính với địa phương;

c) Trưởng trạm là Trưởng, phó Phòng hoặc nhân viên do Giám đốc Công ty phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm:

a) Công tác phát hành: Thực hiện quy trình nghiệp vụ như tại Phòng Kế hoạch của Công ty;

b) Công tác tài chính, kế toán: Thực hiện công tác thu, chi tiền giống như nghiệp vụ kinh tế phát sinh cùng loại ở tại Phòng Kế toán của Công ty;

c) Công tác chi trả thưởng: Thực hiện quy trình nghiệp vụ chi trả thưởng như tại Phòng Trả thưởng của Công ty

d)Công tác thu, chi tiền: Thực hiện quy trình nghiệp vụ thu, chi tiền như tại Phòng Kho quỹ của Công ty.

đ) Và một số nhiệm vụ và quyền hạn khác do pháp luật quy định hoặc Công ty giao phó;

e) Những bất đồng giữa các thành viên trong quá trình làm việc tại Trạm, thì các thành viên phải báo về Phòng phụ trách, để Lãnh đạo có ý kiến.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn trưởng Trạm:

-Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng Trạm: cũng giống như trưởng Phòng tại Công ty theo từng mảng nghiệp vụ có liên quan, ngoài ra còn có quyền điều hành CBNV các phòng khi là thành viên của Trạm;

-Thay mặt Giám đốc Công ty quan hệ với địa phương, cũng như tiếp và quan hệ đối ngoại với cơ quan ban ngành, đại lý, .v.v.;

- Ký xác nhận các khoản thu, chi phát sinh của Trạm và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu, chi đó.

Điều 24. Mối quan hệ giữa các Phòng, Ban và Trạm trong giải quyết công việc.

1. Mối quan hệ giữa các Phòng

a) Các Phòng có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Thường xuyên củng cố, duy trì và nâng cao sự phối hợp giữa các Phòng, với Trạm và các tổ tư vấn, .v.v. để đảm bảo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ;

c) Duy trì và củng mối quan hệ giữa các thành viên của Phòng với các Phòng khác;

d) Phân công thành viên Phòng hỗ trợ, làm thay các Phòng khác và tham gia các Tổ, Hội đồng tư vấn.

đ) Lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm chính trong xử lý các mâu thuẫn, bất đồng phát sinh giữa các phòng và có trách nhiệm báo cáo với cấp trên trực tiếp phụ trách phòng về việc xử lý; Những vấn đề mà các Phòng không tự xử lý được thì phải xin ý kiến xử lý hoặc đề nghị cấp trên xử lý kịp thời, không để dây dưa kéo dài dẫn đến mất đoàn kết.

2. Mối quan hệ giữa cá nhân với Phòng, Trạm

a) Cá nhân ngoài việc am tường chức trách nhiệm vụ của Phòng, còn phải biết chức trách nhiệm vụ của các Phòng khác để sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác, làm thay;

b) Cá nhân phải có trách nhiệm duy trì, thiết lập, củng cố mối quan hệ với các thành viên trong phòng và trong toàn Công ty trên tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau.

2. Mối quan hệ trong công tác Trạm:

a) CBNV công tác trạm: ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng giao, thì còn phải thực hiện theo phân công của Trưởng trạm trong suốt đợt công tác;

b) CBNV công tác trạm: phải thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, về tình hình hoạt động của Trạm cho Phòng của mình;

c) Khi có phát sinh nghiệp vụ mà cách xử lý của Trưởng trạm khác với quy định của Phòng, thì phải báo cáo cho ngay cho Trưởng trạm biết để điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp, Trưởng trạm vẫn quyết định thực hiện thì phải báo cáo ngay cho lãnh đạo Phòng để xin ý kiến, sau đó báo cáo lại Trưởng trạm ý kiến xử lý của Phòng để thực hiện;

d) Khi giữa Trưởng Trạm và lãnh đạo phòng không thống nhất cách thức xử lý, thì Trưởng trạm kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty xin ý kiến giải quyết;

đ) Trường hợp, ở Trạm có phát sinh tình huống phải xử lý ngay, thì Trưởng trạm có quyền xử lý trước và báo cáo sau ngay sau khi đã thực hiện; Trưởng trạm chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo công ty và trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 25. Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng, nhân viên.

1. Trưởng phòng:

a) Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu nhiệm vụ chung, cũng như cụ thể của Phòng, mà tổ chức hướng dẫn, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, v.v… hoạt động và cùng các thành viên trong Phòng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất;

- Triển khai, cụ thể và hướng dẫn CBNV trong phòng thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty; Sắp xếp, phân công nhân sự thực hiện các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, cũng như trong công tác phối hợp;

- Phải chủ động dành một thời gian nhất định, để làm thay khi CBNV chưa làm được, nghỉ phép, v.v… mà các thành viên khác không đảm nhận được, cũng như giải quyết công việc đột xuất, việc mới, hội họp, nghiên cứu, .v.v… kể cả đảm nhận một hoặc một số công việc của phòng khác, v.v… do Lãnh đạo phân công;

- Có nhiệm vụ then chốt trong việc sơ kết, tổng kết hoạt động của Phòng; Đề xuất ý kiến về khen thưởng đối với cơ quan ban ngành, đại lý; Tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng và tổ tư vấn thi đua khen thưởng của Công ty.

b) Quyền hạn:

- Có đầy đủ quyền hạn được quy định tại điều 17, Quy chế này và quyền hạn cụ thể của phòng mình phụ trách;

- Trực tiếp quản lý CBNV do Phòng phụ trách; Điều hành, phân công trách nhiệm phù hợp cho các thành viên trong Phòng;

- Được quyền đề xuất với các phòng khác, với lãnh đạo trưng dụng CBNV của các phòng để phục vụ những công việc cấp bách, công việc cần thiết có tính ngắn hạn;

- Được quyền yêu cầu các phòng, ban phối hợp thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phòng;

- Được quyền tham gia ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Được quyền có ý kiến đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV; Được cơ cấu trong Tổ giúp việc của Hội đồng thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Công ty;

- Được quyền xử lý những nhiệm vụ đã được phân công trong quy chế, quy định của Công ty hay được lãnh đạo phân công, ủy quyền;

- Được quyền đề xuất, giới thiệu với lãnh đạo Công ty trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm CBNV; việc luân chuyển CBNV trong công ty; sáp nhập, chia tách các phòng, ban;

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ trái quy định của pháp luật; trái điều lệ, quyết định của Chủ sở hữu; trái quy chế, quy trình nghiệp vụ, nội quy của Công ty;

- Các quyền hạn khác được pháp luật quy định hay lãnh đạo công ty phân công, ủy quyền.

2. Phó trưởng phòng:                    

a) Phó trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị và Giám đốc bổ nhiệm có thời hạn theo Quy chế của Công ty;

b) Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, có nhiệm vụ thực hiện những công việc của Trưởng phòng do Trưởng phòng giao; Một số lĩnh vực chuyên môn của phòng; Giúp Trưởng phòng điều hành, quản lý phòng khi Trưởng phòng vắng;

c) Trong trường hợp Phòng không có trưởng Phòng, thì Giám đốc sẽ phân công Phó phòng làm phụ trách phòng; Khi đó, nếu Giám đốc không có quyết định phân công nhiệm vụ riêng thì Phó phòng sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng; về quyền lợi thực hiện theo Quy chế phân phối Quỹ lương, Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng và các quy chế khác có liên quan.

d) Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác mà luật pháp quy định hoặc Công ty phân công, ủy quyền.

3. Nhân viên:                                            

Nhân viên có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định ở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng và một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mang tính cụ thể:

a) Nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sẵn sàng hỗ trợ, làm thay công việc của đồng đội, đồng chí trong Phòng và Công ty;

- Học tập và nắm chắc chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, nắm chắc vá áp dụng tốt các quy chế, quy định, .v.v. của Công ty và am hiểu công việc của các phòng ban, các tổ tư vấn và các Hội đồng chuyên môn;

- Đấu tranh chống mọi biểu hiện và hành vi tiêu cực trong Phòngvà Công ty;

- Tham gia tích cực và chấp hành tốt nghị quyết của các tổ chức đoàn thể trong Công ty, tranh thủ nghiên cứu, học hỏi quy định Công ty và luật pháp của Nhà nước, chủ trương của Đảng, v.v;

- Một số nhiệm vụ khác do pháp luật hoặc Công ty quy định.

b) Quyền hạn:

Nhân viên có đầy đủ quyền hạn được quy định ở khoản quyền hạn Phòng tại Điều 17 và Điều 25 Quy chế này và một số quyền mang tính cụ thể:

- Có quyền tham gia họp hội, thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, quyền lợi chính đáng hợp pháp của cá nhân;

- Có quyền tham gia các đoàn thể chính trị của Công ty và đề xuất lãnh đạo Phòng, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật;

- Có quyền đấu tranh chống tiêu cực trong toàn Công ty, tham gia và đóng góp xây dựng hệ thống chính trị Công ty vững mạnh, xuất sắc;

- Trong điều kiện nhất định là không có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thì Giám đốc  xem xét phân công nhân viên có năng lực, có kinh nghiệm, được tập thể tín nhiệm đảm nhận vai trò của người phụ trách để điều hành hoạt động của Phòng;

- Khi nhân viên được phân công phụ trách phòng thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như trưởng Phòng và quyền lợi thực hiện theo Quy chế phân phối Quỹ lương, Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng và các quy chế khác có liên quan

- Một số quyền hạn khác do pháp luật hoặc Công ty quy định;

Điều 26. Chương trình công tác

1. Cá nhân, Phòng, trạm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà xây dựng chương trình công tác hằng ngày, tháng, quý, năm đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo đúng nội dung theo quy định của pháp luật và Công ty;

2. Chương trình công tác phải đảm bảo liên thông từ trên xuống, từ dưới lên, thời gian thực hiện công việc phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty;

3. Cá nhân phải sắp xếp thời gian, phương tiện để đến cơ quan, để đi công tác đúng quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy của Công ty

4. Trong quá trình thực hiện, chương trình công tác của Phòng, cá nhân thường xuyên được rà soát và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Điều khoản thi hành

1. Tất cả CBCV Công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện theo Quy chế này; Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những vấn đề mâu thuẫn, còn thiếu sót, cần bổ sung thì tập trung ý kiến về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2. Những vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này sẽ căn cứ vào Quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

3. Trường hợp pháp luật có quy định khác với quy định tại Quy chế này thì sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện và Quy chế này sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Khi có sáp nhập hay chia tách phòng, thành lập phòng thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quy chế này mà có tập thể, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế; Nếu việc áp dụng quy chế này không phù hợp thì phải đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

5. Quy chế được đăng ký với các cơ quan như: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh – Xã hội; Liên đoàn Lao động; Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

6. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 04 năm 2014./.

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com