Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Văn Bản
Bổ sung một số điểm quy chế phát hành vé số 44/QCPH-XS ngày 01/01/2011 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 06/03/2012

 

UBND TỈNH AN GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

Long Xuyên, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM

TẠI QUY CHẾ PHÁT HÀNH VÉ SỐ 44/QCPH-XS, NGÀY 01/01/2011

CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

 

− Căn cứ Quy chế phát hành vé, số 44/QCPH-XS, được Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang ban hành ngày 01/01/2011;

− Căn cứ ý kiến đóng góp của đại lý trong quá trình chấp hành qui chế phát hành của Công ty;

− Căn cứ đề xuất của phòng Kế hoạch,

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang ban hành bổ sung một số điểm tại Quy chế phát hành vé, số 44/QCPH-XS, ngày 01/01/2011 như sau:

1/ Điều 14: Kế hoạch điều chỉnh vé phát hành.

− Bổ sung nguyên tắc phát hành vé, kể cả khi tăng hoặc giảm vé: là căn cứ theo lượng phát hành (giá trị theo mệnh giá vé), chứ không phải theo số cây vé. Thứ hai, cơ sở để phát hành là căn cứ khả năng tiêu thụ đối với đại lý mới hoặc tỉ lệ tiêu thụ của đại lý so với mức qui định của Công ty thông báo tại từng thời điểm, cũng như chấp hành của đại lý đối với qui định của Nhà nước và Công ty về thế chấp và thanh toán công nợ.

2/ Khoản b, điều 14: Điều chỉnh giảm vé.

− Bổ sung nguyên tắc cắt giảm vé là:

1. Đối với đại lý tự nguyện xin giảm vé được phân phối, do có tỉ lệ tiêu thụ thấp hơn mức Công ty qui định, thì được tự chọn đầu số cho phần vé xin giảm, theo trình tự từ xấu đến tốt trong trọn bộ 10 cây vé, chứ không phải là vé xấu trong tổng số vé được nhận. Điều này có nghĩa là đại lý có thể chọn đầu số khó tiêu thụ nhất để tự giảm trước, sau đó lần lượt đến đầu số dể tiêu thụ hơn trong phần còn lại của trọn bộ 10 cây vé.

2. Trường hợp Công ty thông báo cắt vé thì đầu số nào sẽ do Công ty quyết định và cũng lần lượt thực hiện trong những đầu số còn lại của trọn bộ 10 cây vé.

Những nội dung bổ sung Quy chế phát hành vé, số 44/QCPH-XS, ngày 01/01/2011, như trên có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2011; và được phổ biến đến từng đại lý, toàn thể CBCNV Công ty, công khai trên Website của Công ty; được đăng ký tại Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh An Giang.

 

          Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH

          + Bộ Tài chính;

          + UBND tỉnh An Giang;

          + Sở Tài chính tỉnh An Giang;

          + Cục Thuế tỉnh An Giang;

          + Các phòng nghiệp vụ;

          + Website của Công ty;

          + Lưu.

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com