Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Văn Bản
Quy chế phát hành vé số An Giang 06/03/2012

 

UBND TỈNH AN GIANG

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

--------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------------------------------

Long Xuyên, ngày 01 tháng 01 năm 2011

 

                                                                           

                              QUI CHẾ PHÁT HÀNH VÉ

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

- Căn cứ Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết;

- Căn cứ Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của Uy ban nhân dân tỉnh An Giang;

- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang;

- Căn cứ đề xuất của Giám đốc công ty;

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang ban hành qui chế phát hành vé như sau:

                                                                

                                   A/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG.

ØĐiều 1: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang (gọi tắt là Công ty XSKT An Giang) phát hành sản phẩm xổ số chủ yếu thông qua đại lý có hợp đồng với Công ty.

ØĐiều 2: Đại lý xổ số là tổ chức, cá nhân thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang để thực hiện tiêu thụ vé (gọi tắt là đại lý).

ØĐiều 3: Đại lý phải thế chấp và thanh toán công nợ đúng quy định ; đồng thời phải chấp hành những quy định của pháp luật, Bộ Tài chính, Nghị quyết của khu vực và văn bản của Công ty có liên quan đến xổ số.

ØĐiều 4: Đại lý có trách nhiệm nhận và bán vé số đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng địa bàn, thực hiện tốt hoạt động thu đổi vé trúng thưởng theo ủy quyền, góp phần phát triển vé An Giang và ổn định thị trường.

ØĐiều 5: Đại lý được hưởng hoa hồng bán vé, phí ủy quyền trả thưởng, lãi phát sinh từ thế chấp và xem như thế chấp của đại lý và quyền lợi chính đáng, hợp pháp khác (nếu có).

ØĐiều 6: Đại lý có thành tích phát triển vé An Giang, chấp hành tốt những thỏa thuận của hợp đồng hoặc những thông báo, qui định khác của Công ty sẽ được khen thưởng. Ngược lại, tùy mức độ vi phạm của đại lý, Công ty giảm vé phân phối hoặc giảm quyền lợi được hưởng, hoặc ngưng hợp đồng.

ØĐiều 7: Quan hệ giữa đại lý với Công ty trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, và 2 bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, không cần cho biết lý do; nhưng phải thực hiện hoàn tất nghĩa vụ có liên quan.

 

                                   B/ NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ.

ØĐiều 8: Điều kiện phát triển đại lý xổ số An Giang.

Phải có đơn xin làm đại lý được địa phương xác nhận và đồng thời đủ điều kiện theo khoản II, mục 1.9 của Thông tư 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trong đơn phải có cam kết một số vấn đề quan trọng như: đảm bảo thế chấp, tỉ lệ tiêu thụ v.v… hoặc theo mẫu của Công ty quy định. Trường hợp đối tượng xin làm đại lý có bán vé số An Giang (nhận từ đại lý khác) còn phải cam kết không giảm tiêu thụ vé An Giang của đại lý đối tác.

ØĐiều 9: Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng đại lý.

- Căn cứ đơn xin làm đại lý và nhu cầu phát triển đại lý của mỗi thị trường, khu vực, phòng Kế hoạch xét từng trường hợp để đề xuất Chủ tịch quyết định: thu nhận đại lý, thời điểm thực hiện, lượng vé nhận.

- Công ty tổ chức đấu thầu, nếu có nhiều đơn xin làm đại lý xổ số cùng lúc vượt quá nhu cầu của Công ty.

ØĐiều 10: Thị trường tiêu thụ.

Đại lý chấp hành quy định đưa vé ra thị trường bán đúng ngày, đúng địa bàn khu vực (hiện tại gồm các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng, Bình Phước và Bình Thuận trở vào đến Cà Mau); trong điều kiện Công ty yêu cầu bán thị trường nào thì đại lý phải chấp hành.

ØĐiều 11: Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số An Giang.

Đại lý phải cam kết tuân thủ quy định đối với người tham gia dự thưởng xổ số An Giang theo khoản II, mục 1.2 của Thông tư 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài Chính.

ØĐiều 12: Đặc điểm vé số An Giang.

- Mặt trước tờ vé có những thông tin cơ bản sau:

+ Phía trên tờ vé bên trái là logo và tên Công ty, bên phải là mệnh giá tờ vé; Kỳ vé phát hành (kỳ vé tháng và tuần mở thưởng), ngày mở thưởng; Nhiều dãy chữ số, chữ tương ứng từng chữ số, chữ cái tham gia dự thưởng ; Giá trị giải đặc biệt ; Hình ảnh, hoa văn, 2 nữa mộc so cùi nằm bên phải tờ vé, v.v...

+ In nền nhũ bạc có hình các con thú tương ứng các chữ số tham gia dự thưởng nằm bên trái tờ vé dưới logo và tên Công ty.

- Mặt sau tờ vé in thông tin những điều cần biết về cơ cấu giải thưởng, quy định vé trúng thưởng dành cho người trúng thưởng; khoảng trống để ghi họ tên, chứng minh nhân dân của người trúng thưởng; hoa văn và 2 nữa mộc so cùi để đối chiếu 2 nữa mộc cùi lưu của Công ty,v.v...

ØĐiều 13: Thế chấp, thanh toán công nợ.

1/ Thế chấp:

a) Sau khi ký hợp đồng thì đại lý phải thế chấp tối thiểu 85% trị giá vé sẽ được nhận để tổ chức tiêu thụ tính theo mệnh giá tờ vé.

b) Thế chấp chủ yếu là kỳ phiếu, sổ tiết kiệm thông qua 2 phương cách sau:

- Đại lý nộp tiền và ủy quyền cho Công ty làm thủ tục với ngân hàng mua sổ tiết kiệm hoặc kỳ phiếu hộ, sau đó Công ty giữ sổ tiết kiệm để đại lý thế chấp cho Công ty và giao sổ tiết kiệm photo có đóng mộc đã thế chấp cho đại lý cùng quản lý.

- Hoặc đại lý tạm thời thế chấp bằng kỳ phiếu, sổ tiết kiệm tại ngân hàng do Công ty chỉ định, sau đó mang sổ tiết kiệm đến Công ty làm hồ sơ thế chấp. Đến khi đáo hạn thì đại lý nộp tiền và ủy quyền cho công ty mua hộ như trên.

- Trường hợp đặc biệt, đại lý thế chấp bằng hình thức khác (ngắn hạn) phải được Chủ tịch Công ty chấp nhận.

- Các khoản lãi phát sinh từ tiền thế chấp và khoản xem như thế chấp, đại lý được hưởng:

+ Nếu thực hiện tốt quy chế này, trong trường hợp ngưng hợp đồng ở thời điểm nào, thì chỉ được hưởng quyền lợi tương ứng với thời gian thực hiện.

+ Công ty được quyền quyết định bổ sung thế chấp đối với trường hợp đại lý chưa nộp đủ thế chấp do nguyên nhân tăng vé hoặc tồn tại từ trước mà đại lý chưa nộp bổ sung kịp thời; hay quyết định thu để bù trừ cho nghĩa vụ phải thanh toán của đại lý nếu vi phạm nguyên tắc thanh toán, nợ thuế, v.v….

- Thời điểm và mức chi trả lãi thế chấp:

+ Lãi từ khoản xem như thế chấp (tương đương 4 kỳ nợ vé) hay còn gọi là thế chấp vé mở thưởng: mỗi quí Công ty chi 01 lần và được cấn trừ công nợ tiền vé đại lý.

+ Lãi từ thế chấp vé ứng: sẽ được Công ty chi vào cuối kỳ hạn. Tùy vào tình hình thế chấp đại lý mà khoản lãi này sẽ chi trả bằng tiền cho đại lý hoặc giữ lại thu tăng thế chấp hoặc cấn trừ công nợ tiền vé đại lý.

- Để thuận lợi trong giao dịch, thì các quyền lợi phát sinh từ khoản xem như thế chấp đến hạn nếu vi phạm sẽ được Công ty khấu trừ ưu tiên thu theo trình tự sau: công nợ, thế chấp, nghĩa vụ thuế, v.v….

2/ Thanh toán và công nợ:

- Do yêu cầu phải chuẩn bị phân phối vé phù hợp với từng thị trường hoặc số lượng lớn, địa bàn rộng, trao đổi vé,…. cần vé sớm, được ứng vé thì đại lý cũng phải thực hiện nghiêm chế độ thế chấp như trên.

- Thời gian nhận vé chậm nhất kết thúc vào sáng ngày thứ ba hàng tuần; quá hạn trên số vé còn lại xem như đại lý tự giác không nhận, Công ty được quyền cắt vé không cần thông báo. Trường hợp đặc biệt phải được Chủ tịch Công ty chấp thuận.

- Thời gian thanh toán là 28 ngày kể từ ngày nhận vé bán, mà trong 28 ngày đã có hơn 4 kỳ vé đã mở thưởng (22 ngày) nghĩa là đã xác định chính xác được 4 kỳ nợ, để bảo đảm quyền lợi của đại lý và quản lý chặt chẽ của Công ty, đại lý phải nộp tiền 100% số tiền phải trả cho giá trị vé tiêu thụ sau khi trừ tiền hoa hồng đại lý được nhận; số tiền đại lý nộp trong thời gian này sẽ được Công ty xem như thế chấp, mọi quyền lợi phát sinh từ khoản tiền này đại lý được hưởng. Ngoài 4 kỳ nợ trên khi xác định tiêu thụ kỳ vé nào thì phải thanh toán ngay.

- Để thuận lợi trong hạch toán và dễ dàng trong quản lý, khoản xem như thế chấp cho 4 kỳ nợ được Công ty thể hiện ở tháng đầu năm hoặc ngay kỳ tiêu thụ đầu tiên khi đại lý ký hợp đồng trong năm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, hàng quí Công ty sẽ xem xét thực hiện đảo nợ khi lượng vé tiêu thụ trong quí (tính bình quân cho từng tháng trong quí) của đại lý thay đổi trên 20% so với lượng tiêu thụ của kỳ nợ quí trước.

- Đại lý chỉ được nhận vé kỳ kế tiếp, khi đã thực hiện tốt về việc thanh toán công nợ.

- Khi thanh lý hợp đồng, số tiền thế chấp và xem như thế chấp:

+ Sẽ được dùng để thanh toán công nợ, các nghĩa vụ khác nếu đại lý còn nợ Công ty. Hoặc ngược lại, được trả lại đại lý nếu đại lý đã thanh toán dứt điểm công nợ, v.v…

+ Trong trường hợp sau khi thanh lý, nếu có hồ sơ theo yêu cầu của công ty bạn hay đại lý đồng nghiệp về trách nhiệm công nợ đại lý phải trả, thì Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết An Giang có quyền chậm trả tiền còn lại. 

ØĐiều 14: Kế hoạch điều chỉnh vé phát hành.

- Căn cứ khả năng và điều kiện của từng đại lý, Công ty có kế hoạch từ đầu năm phân phối vé cho các đại lý. Hàng tháng, dựa vào tỉ lệ tiêu thụ và phương thức trả ế của từng đại lý mà Công ty có kế hoạch điều chỉnh cụ thể.

- Tỉ lệ ế sẽ được Công ty thông báo cho từng thời kỳ.

a/ Điều chỉnh tăng vé:

Căn cứ đề nghị xin tăng vé của đại lý, phòng Kế hoạch đánh giá khả năng tăng tiêu thụ của từng trường hợp và đề xuất Giám đốc quyết định. Đại lý được tăng vé phải cam kết đạt tỉ lệ tiêu thụ theo qui định và không tăng trả ế cho đại lý đối tác (nếu có).

b/ Điều chỉnh giảm vé:

Phòng Kế hoạch xét và đề xuất Giám đốc quyết định giảm vé đối với các trường hợp vi phạm một trong các nội dung sau:

- Vi phạm tỉ lệ trả ế theo quy định của Công ty.

- Trả vé ế nhiều hơn số vé nhận cho nhiều loại hình hoặc mệnh giá.

- Vi phạm nội dung cam kết và hợp đồng đại lý.

- Nhận không hết số vé được nhận.

ØĐiều 15: Việc phát hành vé.

- Việc phát hành vé trên nguyên tắc công bằng và hợp lý đối với từng thị trường và có điều chỉnh của từng thời kỳ. Căn cứ đề nghị của đại lý, bộ phận nghiệp vụ xem xét tổng thể kế hoạch phát hành và khả năng đáp ứng thực tế, cố gắng đảm bảo vé phát hành lẻ được tối đa 10 đầu số đối với đại lý có số lượng vé ít (từ dưới 4 cây).

- Ngoài ra, tùy thuộc mức độ cần thiết về đầu số vé phát hành của từng thị trường, phòng Kế hoạch xem xét và đề xuất kế hoạch điều chỉnh trình Giám đốc.

- Vé phát hành từng kỳ sẽ được phòng Kế hoạch ghi dấu bảo mật riêng.

ØĐiều 16:Địa điểm và thời gian phát hành vé.

a/ Địa điểm phát hành:

- Với điều kiện và khả năng hiện tại, Công ty mở các điểm phát hành vé tại:

1- Cần Thơ (Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: 5 - Phan Đình Phùng - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ) để thực hiện các giao dịch phát hành vé, thu thế chấp, thanh toán công nợ bằng tiền và vé trúng đối với các đại lý khu vực Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

2- Vĩnh Long (Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Vĩnh Long, địa chỉ: 26 - Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) để thực hiện các giao dịch phát hành vé, thu thế chấp, thanh toán công nợ bằng tiền và vé trúng đối với các đại lý khu vực Vĩnh Long và các tỉnh lân cận.

3- Trạm phát hành vé tại Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 152 – Ký Con – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận I – Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện các giao dịch tiền mặt, vé trúng và phát hành vé đối với các đại lý khu vực Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

4- Trụ sở Công ty tại An Giang, địa chỉ: 64C – Nguyễn Thái Học – Phường Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang để thực hiện tất cả các giao dịch đối với đại lý tại An Giang và tất cả các đại lý khu vực Miền Tây còn lại không thực hiện giao dịch tại Cần Thơ và Vĩnh Long.

- Đại lý phải đăng ký trước với Công ty địa điểm muốn nhận vé (trong 4 nơi trên) để Công ty chủ động kế hoạch phát hành.

- Các địa điểm khác (ngoài 4 địa chỉ trên) theo đề nghị của đại lý trong khả năng Công ty có, Giám đốc công ty xem xét và đề xuất với Chủ tịch quyết định.

b/ Thời gian phát hành:

* Các điểm tại Cần Thơ và Vĩnh Long:từ 8 giờ đến 11 giờ thứ Sáu hàng tuần.

Ngoài thời gian này, đại lý phải đến trụ sở Công ty hoặc địa điểm khác do Công ty chỉ định để nhận vé.

* Tại Trạm phát hành ở TP.HCM:từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

+ Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ.

+ Chiều: từ 14 giờ đến 18 giờ.

* Tại trụ sở Công ty ở An Giang:từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

ØĐiều 17: Địa điểm, thời gian hoàn trả vé bán không hết.

a/ Thời gian hoàn trả vé:

Đại lý hoàn trả vé bán không hết bắt đầu từ 13 giờ và chậm nhất là 15 giờ 45 phút thứ Năm hàng tuần.

b/ Địa điểm hoàn trả:

- Vé ế được hoàn trả tại trụ sở Công ty, Trạm phát hành tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc tại các đơn vị có hợp đồng ủy quyền thanh hủy vé của Công ty:

1-     Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai.

2-     Công ty TNHH MTV XSKT và Kinh doanh Tổng hợp Bà Rịa - Vũng Tàu.

3-     Công ty TNHH MTV XSKT Long An.

4-     Công ty TNHH MTV XSKT Tiền Giang.

5-     Công ty TNHH MTV XSKT Bến Tre.

6-     Công ty TNHH NN MTV XSKT Trà Vinh.

7-     Trạm phát hành của Công ty TNHH NN MTV XSKT Trà Vinh tại Vĩnh Long.

8-     Công ty TNHH NN MTV XSKT Cần Thơ.

9-      Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng.

10-Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu.

11-Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau.

12-Công ty TNHH MTV XSKT Kiên Giang.

13-Sở Tài Chính Hậu Giang.

* Trường hợp bất khả kháng (tai nạn, thiên tai, …), không thể đến những địa điểm trên trong thời gian quy định, đại lý thông báo ngay cho Lãnh đạo phòng Kế hoạch, Trưởng trạm hoặc Ban Giám đốc Công ty để được hướng dẫn thủ tục trả ế đúng quy định. Công ty phải báo cáo Hội đồng giám sát và Chủ tịch công ty.

* Trong quá trình trả vé ế, khi cần liên hệ thì đại lý liên lạc với Công ty qua các số điện thoại mà định kỳ Công ty có thông báo đến đại lý.

ØĐiều 18: Phương thức thu hồi vé hoàn trả.

- Đại lý phải chặt góc mất một phần mộc so cùi để vô hiệu hóa tờ vé trước khi hoàn trả theo một trong ba cách sau đây:

+ Chặt mất góc dưới bên phải có phần mộc so cùi của tờ vé số với kích thước tối đa mất cả mộc dưới của tờ vé.

+ Chặt mất góc trên bên phải có phần mộc so cùi của tờ vé số với kích thước tối đa mất cả mộc trên của tờ vé.

+ Chặt thẳng từ trên xuống phần có mộc so cùi của tờ vé số với kích thước tối đa mất cả 2 mộc của tờ vé.

- Khi hoàn trả vé ế, người nộp phải lập ít nhất 2 bảng kê hoàn trả vé, ghi rõ tên người hoàn trả và đại lý (của Công ty) được hoàn trả; kỳ vé; số lượng vé hoàn trả và thành tiền cho từng mệnh giá vé, loại hình mở thưởng. Người trả vé ế phải lưu giữ 1 bảng có ký nhận của người có trách nhiệm thu hồi vé ế để kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.

* Tại điểm thu nhận vé ế hoàn trả ngay trụ sở Công ty, vé ế hoàn trả được kiểm tra vô hiệu hóa, kiểm đếm chi tiết và niêm phong lưu kho, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

* Những điểm thu nhận vé ế hoàn trả ngoài trụ sở Công ty được Công ty hợp đồng ủy nhiệm thanh hủy vé ở những điểm như Điều 17, thực hiện kiểm tra vô hiệu hóa vé; kiểm đếm sơ bộ tép, bó; niêm phong vé; lập biên bản, Fax hoặc điện thoại cho Công ty TNHH MTV XSKT An Giang; để trình Hội đồng giám sát xổ số. Vé ế hoàn trả được kiểm đếm lại chi tiết và niêm phong tại trụ sở Công ty.

- Việc kiểm tra chi tiết được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh An Giang. Vé thừa hoặc thiếu (nếu từ 30 vé trở lên thì lập biên bản có chữ ký của Hội đồng giám sát xổ số An Giang, nếu dưới 30 vé thì lập biên bản có chữ ký của Công ty) sẽ thông báo kịp thời cho đại lý; để chủ động trong việc thanh toán cho Công ty.

ØĐiều 19: Trả thưởng và ủy quyền chi trả thưởng.

a/ Ủy quyền chi trả thưởng:

- Công ty ủy quyền cho đại lý xổ số An Giang được chi trả thưởng cho khách hàng đối với các giải trúng có giá trị từ giải Nhất trở xuống, với điều kiện vé trúng thưởng đúng qui định theo mặt sau của tờ vé. Đại lý chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã chi trả và không được lấy bất cứ khoản phí nào từ khách hàng trúng thưởng ; chịu trách nhiệm đối với khiếu kiện của khách hàng (nếu có), cũng như chịu sự kiểm tra của Công ty trong việc thực hiện ủy quyền trả thưởng. Nếu đại lý vi phạm qui định của pháp luật và quy chế của Công ty về ủy quyền trả thưởng thì tùy mức độ vi phạm mà Công ty có quyền thu hồi khoản chi không đúng Hợp đồng hoặc chấm dứt ủy quyền trả thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước xử lý đúng quy định của pháp luật.

- Đại lý được hưởng phí ủy quyền chi trả thưởng theo quy định của Bộ Tài Chính (phí ủy quyền được nêu cụ thể ở điều 20 của quy chế).

b/ Chi trả thưởng:

- Các vé trúng thưởng được chi trả thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc cấn trừ công nợ vé đại lý.

- Các giải trúng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của từng vé trúng thưởng. Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập trước khi chi trả thưởng.

- Thủ tục đổi vé trúng được nhân viên Công ty hướng dẫn cụ thể.

c/ Địa điểm và thời gian chi trả thưởng:

* Tại trụ sở Công ty ở An Giang, địa chỉ: 64C – Nguyễn Thái Học – Phường Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Tại Trạm phát hành vé An Giang ở Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 152 – Ký Con – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận I – Tp. Hồ Chí Minh.

- Theo những ngày Ngân hàng có giao dịch với Công ty làm việc.

+ Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ.

+ Chiều: từ 14 giờ đến 18 giờ.

ØĐiều 20: Quyền lợi của đại lý.

- Hoa hồng đại lý:

+ Hoa hồng tối đa 15% / Doanh thu bán vé có thuế. Trong trường hợp cần thiết, Công ty giữ lại từ 0,5% đến 1% để xét chi trả vào cuối năm tùy vào mức độ đại lý thực hiện các qui định của Công ty về tiêu thụ, thanh toán, thế chấp.

- Phí ủy quyền trả thưởng: tối đa 0,2% trên tổng giá trị giải thưởng đại lý đã chi trả theo ủy quyền ; được chi trả cho từng tháng. 

- Lãi tiền gởi sổ tiết kiệm từ thế chấp của đại lý.

- Quyền lợi chính đáng, hợp pháp khác (nếu có).

ØĐiều 21: Trách nhiệm và nghĩa vụ của đại lý.

a/ Trách nhiệm:

- Bán vé số đúng thị trường theo điều 10 qui chế này.

- Tuân thủ những quy định trong tiêu thụ vé số.

- Góp phần giữ ổn định thị trường và giá vé An Giang.

- Góp phần cùng Công ty tuyên truyền cho mục đích phúc lợi xã hội của hoạt động xổ số kiến thiết thông qua nhận phân phối các hàng hóa phục vụ tuyên truyền đến đúng đối tượng; sử dụng bảng hiệu, logo do Công ty cung cấp.

b/ Nghĩa vụ:

- Thế chấp đúng quy định, bằng vốn của cá nhân hoặc những khoản quyền lợi được hưởng từ kinh doanh vé số.

- Thanh toán kịp thời công nợ như đã nói ở điểm 2 điều 13, có thể sớm hơn theo yêu cầu của Công ty. Cụ thể Công ty sẽ thông báo.

- Nộp thuế theo luật định.

- Thực hiện tốt về ủy quyền thu đổi vé trúng; kê khai, tổng hợp vé trúng thưởng, tiền mặt,… theo yêu cầu Công ty.

c/ Những hành vi cấm:

- Không bán chạy vé, nhằm giảm tỉ lệ vé trả ế tại Công ty hoặc xoay tiền  thanh toán công nợ; không kinh doanh dưới các hình thức như: cầm cố vé số, vé không rõ nguyên nhân, vé ăn cắp, … để trả ế Công ty hoặc tổ chức tiêu thụ.

- Không đổi vé trúng có hiện tượng rửa tiền; không bán vé trúng cho các đối tượng có nghi ngờ rửa tiền.

- Không được trả ế cho đại lý khác dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại lý cấp dưới để chạy ế, không được trả ế vé không phải do bản thân mình nhận, vé không rõ nguồn gốc, vé trôi nổi,… nhằm mục đích được Công ty xét tăng vé.

- Không được tham gia các hoạt động cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào, hoặc khuyến mãi,… mà Thông tư 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài Chính nghiêm cấm.

- Không được trả thưởng đối với các vé trúng thưởng đã có đóng dấu tên của đại lý bạn để hạn chế tình trạng đánh cắp vé trúng thưởng.

ØĐiều 22: Ủy quyền giao dịch với Công ty.

- Đại lý có phân công người thân, nhân viên hoặc đại lý đối tác đại diện giao dịch với Công ty, thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được ủy quyền. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản và thời gian rõ ràng.

- Nếu thay đổi người đại diện giao dịch, đại lý phải thông báo với Công ty và thực hiện thủ tục ủy quyền cho người mới. Nếu ủy quyền cho nhiều người, đại lý phải lập danh sách người được ủy quyền cùng chữ ký mẫu gửi cho Công ty.

- Công ty không giao dịch với người đại diện của đại lý nhưng không có thủ tục ủy quyền bằng văn bản và thông báo trước.

ØĐiều 23: Thẩm quyền duyệt ứng vé.

- Lãnh đạo phòng Kế hoạch, Trưởng trạm phát hành được duyệt cho đại lý ứng vé với tỉ lệ tương ứng mức độ thanh toán công nợ, cũng như những trường hợp ứng vé theo chủ trương của Giám đốc. Ngoài ra, để thuận lợi trong phát hành vé, Lãnh đạo phòng Kế hoạch, Trưởng trạm có thể xem xét làm tròn số vé nhận theo mức độ tối đa ±0,5 cây trong trường hợp đại lý nhận từ 10 cây trở lên.

- Trường hợp tỉ lệ ứng vé cao hơn không quá 20% mức độ thanh toán tiền vé thì Phó Giám đốc được giải quyết trong trường hợp đặc biệt không thường xuyên. Phó Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thẩm quyền trong duyệt ứng vé phát hành của Lãnh đạo phòng Kế hoạch, Trưởng trạm và phải chịu trách nhiệm việc mình phụ trách.

- Trường hợp tỉ lệ ứng vé cao hơn 20% đến 40%  mức độ thanh toán tiền vé thì Giám đốc Công ty giải quyết trong trường hợp đặc biệt không thường xuyên.

- Các trường hợp khác ngoài quy chế thì Giám đốc phải xin ý kiến của Chủ tịch công ty.

ØĐiều 24: Khen thưởng và chế tài.

- Đại lý chấp hành tốt quy chế phát hành được Công ty xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo chế độ Nhà nước.

- Đại lý vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý tùy mức độ như điều chỉnh giảm quyền lợi từ khoản hoa hồng bán vé, lãi phát sinh từ thế chấp của đại lý,… nghiêm trọng sẽ bị chấm dứt hợp đồng và phải thanh lý hoàn tất nghĩa vụ có liên quan.

ØĐiều 25:Chấm dứt hợp đồng.

- Hai bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần nêu lý do; nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên đối tác và đồng thời hai bên cam kết thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ theo hợp đồng sau 15 ngày kể từ ngày nhận vé kỳ cuối cùng. Trong thời gian chờ xử lý ngưng hợp đồng thì đại lý không được hưởng lãi phát sinh từ tiền thế chấp và các khoản tiền xem như thế chấp.

- Bên nào vi phạm chậm trễ về thời gian, thì phải trả lãi quá hạn 200% mức lãi suất của Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh An Giang có kỳ hạn 12 tháng, trên khoản tiền còn nợ đối với bên kia; nếu quá 3 tháng thì đưa pháp luật xử lý.

 

                                                   C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Qui chế này được phổ biến đến từng đại lý, toàn thể CB.CNV Công ty và được công khai trên Website của Công ty ; được đăng ký tại Bộ Tài Chính, UBND tỉnh An Giang, Sở Tài Chính và Cục Thuế tỉnh An Giang.

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trái với quy chế này không có giá trị.

                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

+ Bộ Tài Chính;

+ UBND tỉnh An Giang;

+ Sở Tài Chính tỉnh An Giang;

+ Cục Thuế tỉnh An Giang;

+ Các phòng nghiệp vụ;

+ Website của Công ty;

+ Lưu.

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com