Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Văn Bản
Quy chế chi trả thưởng 06/03/2012

 

UBND TỈNH AN GIANG

CTY TNHH MỘT THNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày  11 tháng  02  năm 2010

 

 

 

 

 

 

      

             

QUY CHẾ CHI TRẢ THƯỞNG

CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2005.

          Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

          Căn cứ Thông tư 65/2007/ TT-BTC ngày 18/6/2007 hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về việc kinh doanh xổ số.

          Sau khi góp ý của toàn thể CBCNV và đề nghị của phòng Trả thưởng. Giám đốc Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang ban hành quy chế chi trả thưởng  cụ thể như sau :

          I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG :

1/ Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn phòng Trả Thưởng:

- Phòng Trả thưởng có chức năng kiểm tra, đối chiếu kết quả vé trúng thưởng;  chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ vé trúng thưởng sau khi đã lập bảng kê trả thưởng cho khách hàng, quản lý chặt chẻ, an toàn vé trúng trong suốt quá trình lưu giữ tại phòng Trả Thưởng.

-  Phòng Trả thưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận vé trúng thưởng do khách hàng (kể cả đại lý) mang đến, kiểm nhận, đối chiếu kết quả và so cùi giáp lai, v.v… đảm bảo việc chi trả thưởng được kịp thời, chính xác, đúng luật định.

- Phòng Trả thưởng có quyền từ chối chi trả thưởng đối với những vé không trúng thưởng, cắt dán, cạo sửa, trễ hạn, vé trúng thưởng do hành vi hủy hoại, không bảo quản tờ vé, v.v…

2/ Phòng Trả thưởng đề xuất xử lý đối với những vé trúng thưởng; vì lý do khách quan như vé bị rách, cháy, v.v… đảm bảo đúng luật pháp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

3/ Phòng Trả thưởng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện các quy định của việc chi trả thưởng, nghiên cứu cải tiến sao cho công tác chi trả thưởng khoa học và văn minh, lịch sự.

4/ Phòng Trả thưởng có nhiệm vụ đề xuất việc cải tiến công tác in ấn (cả nội dung lẫn hình thức), đảm bảo chống cắt dán, cạo sửa, photo, v.v…

5/ Phòng Trả thưởng phải bàn giao kịp thời  vé trúng đã chi trả thưởng cho phòng Kế toán, và chịu sự kiểm tra kiểm soát của kế toán, kiểm soát viên, Ban thanh tra nhân dân.

6/ Nhân viên Trả Thưởng không được tùy tiện mang vé trúng ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phòng. Trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra vé trúng của khách  hàng, phòng trả Thưởng phải thực hiện đúng trình tự, rõ ràng minh bạch, không được lợi dụng chức năng quyền hạn để tư lợi  cá nhân, làm ảnh hưởng lợi ích khách hàng và uy tín công ty.

7/  Phòng Trả thưởng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo và liên hệ với cơ quan chức năng việc giám định, điều tra về vé trúng thưởng khi cần thiết (kể cả chuyển cơ quanpháp luật xử lý các hành vi vi phạm luật pháp xét thấy cần thiết) và trả lời khách hàng những vấn đề liên quan việc chi trả thưởng.

8/ Nhân viên phòng Trả Thưởng cũng như toàn thể CBCNV công ty có trách nhiệm bảo đảm bí mật khi  khách hàng trúng thưởng có yêu cầu. Đồng thời có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo kịp thời những hiện tượng nghi ngờ rửa tiền thông qua trúng thưởng.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ :

9/ Công ty TNHH-MTV Xổ Số kiến thiết An Giang chi trả thưởng tại hai địa điểm:

- Tại trụ sở Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết An Giang số 64 C Nguyễn Thái Học, Phương Mỹ Bình, Tp Long Xuyên tỉnh An Giang.

- Trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang số 152 đường Ký Con, phường

Nguyễn Thái Bình, quậnI, TPHCM.

10/ Tiếp nhận vé trúng thưởng :

          10.1 Đối với khách hàng trúng thưởng trực tiếp đến nhận lãnh thưởng:

Trước khi nhận vé trúng thưởng, cán bộ phòng Trả thưởng (hoặc người được giao nhiệm vụ tiếp nhận) phải hướng dẫn khách hàng lập bảng kê (nếu vé trúng nhiều), ghi rõ họ tên, số CMND … hoặc những điều cần thiết trên tờ vé (kê khai theo đúng quy định), nhằm đảm bảo tính trung thực khách quan trong quan hệ giữa cán bộ Công ty với khách hàng.Sau đó kiểm đếm số lượng; phân loại vé hợp lệ theo từng giải thưởng và so cùi giáp lai; loại trả khách hàng vé trúng không phải của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phát hành, hướng dẫn khách hàng điều chỉnh lại bảng kê khai cho chính xác.

          10.2  Đối với đại lý Cty TNHH MTV XSKT An Giang :

          10.2.1 Trường hợp đại lý đến đổi số trúng nhận tiền mặt :

Đối với đại lýđổi số trúngnhận tiền mặt thì việc tiếp nhận vé trúng thưởng và kiểm tra đối chiếu với bảng kê vé trúng của đại lý giống như đối với khách hàng trực tiếp đến lãnh thưởng. Riêng đối với vé trúng từ giải ba trở lên thì sẽ tiến hành so cùi giáp lai ngay, còn đối với các giải trúng còn lại so cùi giáp sau, nếu phòng Trả thưởng phát hiện có vé sai kết quả, cạo dán, trúng lộn giải, vé không hợp lệ v.v…thì đại lý phải bù đắp cho đúng số lượng vé không hợp lệ mà phòng Trả Thưởng loại trả lại đại l‎‎ý.

          10.2.2 Trường hợp đại lý thanh toán nợ bằng số trúng :

Đối với vé trúng đại lý dùng để thanh toán nợ thì đại lý phải lập bảng kê tạm

nhận (hai bảng) theo mẫu của công ty, nhân viên trả thưởng căn cứ bảng kê tạm nhận kiểm đếm số lượng vé theo từng giải thưởng, so cùi giáp lai ngay đối với vé có giải trúng từ ba trở lên. Nếu số lượng vé đủ, đúng với số tiền theo bảng kê tạm nhận thì  phòng trả thưởng ký xác nhận giao cho đại lý một bảng chuyển qua phòng Kế toán làm căn cứ thanh toán nợ Công ty. Sau đó Phòng Trả Thưởng kiểm tra chi tiết, phân loại kỳ vé và từng giải thưởng, lập bảng kê trả thưởng chuyển qua phòng Kế Toán chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp. Riêng đối với trường hợp đại lý có vé phải chịu thuế thu nhập thì lập bảng kê trả thưởng chuyển qua phòng kế toán ngay trong ngày. Trường hợp có vé trúng không hợp lệ, thì lập bảng kê trả thưởng theo số lượng thực tế hợp lệ; Nếu vé lộn giải chênh lệch thiếu tiền thì trả vé lại đại lý, nếu chênh lệch thừa tiền thì lập bảng kê trả thưởng theo số  thực tế thừa. Song song đó phòng Trả thưởng lập phiếu báo cho đại  lý theo các nội dung cụ thể chuyển sang phòng Kế Toán kèm theo vé trả lại ( nếu có).

10.2.3  Đại lý có hợp đồng tiêu thụ vé xổ số An Giang được công ty ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng( ngoại trừ vé trúng giải phụ, giải đặc biệt và các vé trúng không còn nguyên hình, nguyên khổ, bị rách rời, chấp vá như đã quy định tại mặt sau tờ vé). Đại lý phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của tờ vé.

10.2.4 -Đại lý lãnh thưởng tiền mặt hoặc dùng số trúng để thanh toán tiền vé đều phải trực tiếp chứng kiến quá trình kiểm nhận của phòng Trả Thưởng, nếu không chứng kiến thì không được khiếu nại nếu có trường hợp vé thừa thiếu xảy ra.

10.3  Đối với các Cty TNHH MTV XSKT trong khu vực :

10.3.1 Thực hiện theo thỏa thuận qua các hợp đồng thu đổi vé trúng thưởng giữa hai Công ty. Song phải tuân thủ nghiêm ngặt là kiểm và nhận số lượng vé trúng ban đầu phải chính xác, cũng như các tờ vé phải có mộc tên của Công ty đối tác, v.v... Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, v.v…  như đối với đại lý đã nêu tại mục  10.2

10.4 Đối với các điểm phát hành thứ 6 hàng tuần tại Cần Thơ, Vĩnh Long  chỉ tiếp nhận vé trúng đại lý dùng để thanh toán nợ, nhân viên trả thưởng kiểm tra số lượng vé theo bảng kê tạm nhận, việc kiểm tra chi tiết và so cùi giáp lai sau khi về đến công ty.

10.5.1  Trường hợp đại lý ở xa, gởi vé trúng đến công ty để thanh toán nợ hoặc lãnh thưởng bằng hình thức chuyển khoản thì phòng Trả thưởng khi tiếp nhận vé trúng phải ghi sổ bàn giao cụ thể số lượng gói niêm phong, hình dạng và hiện trạng gói niêm phong. Người giao và người nhận ký xác nhận vào sổ bàn giao. Trường hợp thấy gói niêm phong bất thường như bị rách dấu hiệu niêm phong, hoặc không niêm phong thì báo lãnh đạo phòng lập biên bản, tùy theo trường hợp cụ thể lãnh đạo phòng đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo công ty xử lý.

10.5.2 Việc mở niêm phong, kiểm đếm số lượng phải được sự chứng kiến của tập thể, ít nhất là hai nhân viên và một lãnh đạo phòng. Nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu thì phải lập biên bản, nội dung rõ cụ thể về số lượng vé, giải trúng. Lãnh đạo phòng Trả thưởng kịp thời liên hệ thông báo đại lý.

11  Kiểm tra, đối chiếu :

          Cán bộ, nhân viên tiếp nhận vé trúng thưởng, kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của các tờ vé khách hàng mang đến với kết quả mở thưởng, giải trúng, kỳ mở thưởng, hạn trả thưởng, nội dung và hình thức tờ vé, v.v… đảm bảo việc chi trả thưởng trung thực, khách quan và minh bạch. Sau đó so cùi lưu, nếu chính xác thì lập thủ tục chuyển phòng Kế toán chi trả thưởng khách hàng. Nếu phát hiện có nghi vấn vé cắt dán, cạo sửa thì lập biên bản, nếu xác định khách hàng( kể cả đại lý) có ý đồ lừa đảo, thì tìm cách giữ khách hàng lại báo lãnh đạo và nếu cần thiết báo cơ quan pháp luật xử lý.

12/ Hồ sơ chi trả thưởng :

          - Bảng kê trả thưởng theo mẫu quy định của công ty, thể hiện số lượng vé  theo từng giải trúng, từng kỳ, tổng hợp số lượng vé, số tiền, phải ghi đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ và tên người trúng thưởng, CB CNV thực hiện, lãnh đạo phòng.

          - Các vé trúng thưởng giải nhất, giải phụ và giải đặc biệt phải được Kế toán chiđóng dấu đã chi, trước khi kế toán lập thủ tục chi.

          -  Bảng kê trả thưởng có giá trị từ 100.000.000đ trở lên thì nhn vin phịng trả thưởng phải trực tiếp mang đến phịng kế tốn.

          - Các vé trúng thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thì khách hàng phải  tự kê khai nộp thuế thu nhập theo mẫu của Công ty.

13/ Lưu trữ và bàn giao vé:

          - Vé trúng thưởng phải được phòng Trả thưởng bảo quản an toàn, tuyệt đối và phải được đục một lỗ bên trái của tờ vétrước khi  bàn giao cho phòng Kế Toán. Căn cứ vào bảng thống kê tổng hợp nhân viên phòng trả thưởng được phân công quản lý vé có trách nhiệm  bàn giao vé trúng đã được so cùi giáp lai cho phòng Kế toán đúng số lượng theo từng giải trúng, kỳ mở thưởng. Hai bên ký xác nhận biên bản sau khi kết thúc đợt giao nhận.

          - Thời gian vé trúng lưu tại phòng Trả thưởng tối đa là 20 ngày làm việc.

          - Trong quá trình giao nhận vé trúng đã chi trả thưởng, nếu phòng Kế toán phát hiện vé sai kết quả, cắt dán, cạo sửa, trễ hạn, không đủ số lượng theo cơ cấu từng giải, v.v… thì cán bộ, nhân viên phòng Trả thưởng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tùy tính chất và mức độ Công ty sẽ có hình thức xử lý thích hợp.

          - Vé trúng thưởng bàn giao cho phòng Kế toán phải đảm bảo có cùi lưu khớp dấu giáp lai và phải được cấp thẩm quyền xử lý chi trả thưởng đối với trường hợp vé bị rách, cháy … vì lý do khách quan.

- Phòng Kế toán sau khi kiểm nhận vé trúng từ Phòng trả thưởng phải  đục  một lỗ phía bên phải tờ vé để phân biệt với vé còn lưu tại phòng Trả Thưởng. Đồng thời có trách nhiệm lưu trữ,bảo quản  vé trúng tai kho lưu trữ đúng qui định

- Phòng Kế Toán báo cáo vé trúng thưởng theo định kỳ, báo cáo vé trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ theo quy định  trước Hội đồng giám sát xổ số và thực hiện thanh hủy theo quy định.

14/  Xử lý vé cắt dán, cạo sửa, photo, trễ hạn, hủy hoại, v.v… :

Cán bộ, nhân viên phòng Trả thưởng được từ chối chi trả thưởng đối những vé cạo sửa, cắt dán, trễ hạn, không bảo quản mà tự hủy hoại tờ vé; khi phát hiện vé giả, vé photo cán bộ Phòng Trả thưởng lập biên bản giữ lại vé gốc, sau đó photo và đóng dấu sao y trả lại khách hàng cùng biên bản có xác nhận của lãnh đạo Công ty. Tùy mức độ phát hiện mà đề xuất lãnh đạo xử lý hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật nghiêm trị.

15/ Vé trúng thưởng không khớp cùi lưu hoặc không có cùi lưu :

- Các vé trúng thưởng không có cùi lưu, vượt số lượng phát hành, không khớp cùi lưu hoặc nghi ngờ vé đóng, mà trong quá trình kiểm tra đối chiếu và so cùi không phát hiện vé thuộc dạng photo, cắt dán, cạo sửa,v.v… thì cán bộ phòng Trả thưởng lập biên bản tạm giữ, chuyển sang cơ quan pháp luật giám định điều tra, xử lý. Tùy thuộc phán quyết của cơ quan luật pháp, mà Công ty và khách hàng phải chấp hành.

16/  Vé trúng thưởng bị rách, cháy, v.v… vì lý do khách quan :

Đối với những vé trúng thưởng vì lý do khách quan mà bị rách, cháy xém, v.v …, nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dáng ban đầu về tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, thì được phân cấp xử lý như sau :

+ Đối với vé trúng thưởng giải 2 chữ số, giá trị trúng thưởng từ 100.000đ trở xuống, vị  trí  rách  theo dấu gấp đôi (lằn xếp) tờ vé thì lãnh đạo Phòng Trả Thưởng xem xét xử lý.

+ Đối với những vé rách bất kỳ, cháy xém … từ  5.000.000 đ trở xuống, thì phòng Trả thưởng đề xuất trình Phó giám đốc phụ trách xử lý (hoặc Phó giám đốc Công ty xem xét xử lý).

+ Đối với những vé trúng thưởng bị rách, cháy xém, …. trên 5.000.000đ đến 20.000.000đ, phòng Trả thưởng đề xuất trình Giám đốc xem xét xử lý.

+ Đối với những vé trúng thưởng bị rách, cháy xém,…trên 20.000.000đ,  phòng Trả Thưởng trình báo vào buổi họp đầu tuần. Giám đốc quyết định xử lý sau khi có ý kiến đề xuất của phòng Trả Thưởng cùng với ý kiến của các thành viên tham gia buổi  họp .

 Về hồ sơ xử lý, thì các vé trúng thưởng  bị rách từ 5.000.000 đ trở lên, đều phải có đơn yêu cầu của khách hàng và đại lý, ý kiến đề xuất của lãnh đạo phòng Trả thưởng, hoặc các hồ sơ xác minh, thẩm tra hoặc giám định cần thiết.

 Hàng tuần phòng Trả thưởng báo cáo công khai việc xem xét xử lý vé trúng

thưởng của Phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc khi họp để tập thể tham gia ý kiến, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng tham gia mua vé số.

Phòng trả thưởng tiếp nhận vé trúng thưởng của khách hàng do vé bị rách cần phải xin ý kiến lãnh đạo, trường hợp chưa giải quyết  ngay được thì cán bộ, nhân viên phòng Trả thưởng phải viết biên nhận ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của khách hàng, giải trúng thưởng và các ký hiệu trên tờ vé, hẹn thời gian cụ thể  thông báo cho khách hàng kết quả giải quyết của công ty.

Phòng Trả thưởng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng bằng văn bản trong trường hợp Công ty không đồng ý chi trả thưởng, hoặc giữ lại để thẩm tra, xác minh, giám định, v.v...

  Phòng Trả thưởng có trách nhiệm xác minh đối với  trường hợp vé trúng của khách hàng lãnh thưởng bị rách, cháy … Phải báo cáo trung thực nội dung đã  xác minh và đề xuất lãnh đạo hướng xử lý. Trường hợp đặc biệt Ban Thanh Tra nhân dân cùng tham gia xác minh.

17/ CBCNV phòng Trả thưởng được quyền từ chối làm thủ tục chi trả thưởng cho khách hàng, khi khách hàng không làm theo hướng dẫn của NV phòng Trả thưởng, như không ghi tên, CMND vào tờ vé, không làm bảng kê khi số lượng tờ vé trúng nhiều hoặc có nhiều giải trúng, đặc biệt không tự khai nộp thuế theo luật định, v.v

18/ CBCNV Công ty được quyền từ chối tiếp nhận vé trúng, nếu đại lý không làm bảng kê theo hướng dẫn và không ghi tên hoặc mộc tên đại lý trên tờ vé trúng thưởng của mình, hoặc không làm bản tự kê khai  nộp thuế theo luật định, v.v…

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

19/qui chế này được áp dụng chung cho công tác trả thưởng tai trụ sở công ty và trạm phát hành tại TPHCM

20/ Quy chế này được quán triệt đến toàn thể CBCNV Công ty và đại lý có hợp đồng với Công ty. Đồng thời  được đăng tải trên website:…………

 21 / Quy chế này được đăng ký UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Sở Tài chính An Giang để nhận sự góp ý và chỉ đạo.

22/  Phòng Trả thưởng và CBCNV Công ty có trách nhiệm góp ý và cải tiến công tác in ấn, hoàn thiện quy chế chi trả thưởng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đại lý và khách hàng tham gia mua vé số An Giang, đồng thời  đảm bảo đúng quy định của  pháp luật.

Tất cả CBCNV Công ty và khách hàng cũng như đại lý phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Mọi vi phạm tùy mức độ sẽ bị xử lý thích đáng.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

 

Nơi nhận:

- Các phòng;

- Lưu

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

 

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com