Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 6K3 mở ngày 18/6/2020 khách hàng TP.HCM đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Công khai thông tin

Công bố thông tin năm 2017 29/03/2017


1. Báo cáo  tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang năm 2016 đã được kiểm toán (biểu số 2, phụ lục IX kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP).

1.1. Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

 1.5. Ý kiến kiểm toán:

      - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kểm toán và Tư vấn A&C.

     - Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toánViệt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chinh quí II năm 2017 

     2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2017 

     2.2 Bản thuyết minh Báo cáo tài chinh quí II năm 2017 

     2.3 Bảng cân đối kế toán quí II năm 2017 

     2.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quí II năm 2017

3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng người quản lý doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch năm 2017 

4. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của người lao động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu của tổ chức doanh nghiệp năm 2016

6. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

8. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014,2015,2016 và ước thực hiện năm 2017

 

 

 

Các thông tin công khai khác

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com