Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 5K2 mở ngày 09/05/2024 khách hàng TPHCM đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Công khai thông tin

Công bố thông tin 2022 09/03/2022


1. Báo cáo  tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang năm 2021 đã được kiểm toán

1.1. Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

1.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

 1.5. Ý kiến kiểm toán:

      - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ.

     - Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

 

2. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022

 

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021.

 

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  2021

 

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tơ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022.

6. Báo cáo tài chính  giữa niên độ năm 2022 đã được kiểm toán

6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ năm 2022

6.2 Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

6.3 Bảng cân đối kế toán giữa niên độ năm 2022

6.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ năm 2022

Các thông tin công khai khác

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com