Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 8K3 mở ngày 20/08/2020 khách hàng tỉnh An Giang đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Thông Báo

Quyết Định Của Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết An Giang về việc áp dụng hóa đơn tự in 24/02/2013


UBND Tỉnh An Giang

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ.XS Long xuyên, ngày 07 tháng 02  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

Về việc áp dụng hóa đơn tự in

______________

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

      Căn cứ điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

     Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 1600190393 ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày 15/02/2012 trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

  - Hệ thống thiết bị (Máy tính hiệu ViewSonic, máy in Laser thông thường hiệu HP LaserJet P2014 , öùng duïng phần mềm kế toán: phần mềm BRAVO 6.3SE chạy trên cơ sở dữ liệu SQL. Server 2005 Express).

  - Tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật: Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo; mã số thuế 0100947771.

          Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn:

   2.1 Hoá đơn giá trị gia tăng ký hiệu: XS/12T

       - Sử dụng cho việc xác định doanh số tiêu thụ vé số của đại lý.

   2.2 Hoá đơn giá trị gia tăng ký hiệu: HH/12T

       - Sử dụng xác định doanh số tiêu thụ bán hàng hoá khác ngoài vé số.

   2.3 Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý ký hiệu: MT/12T

      -  Sử dụng xuất vé số tại kho Công ty.

    2.4 Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý ký hiệu: TP/12T

        -  Sử dụng xuất vé số tại kho Trạm Thành phố HCM.

          Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ tổ chức:

   - Bộ phận bán hàng (thuộc phòng Kế hoạch Kinh doanh): đảm bảo cung cấp chính xác số liệu bán hàng liên quan, đồng thời tạo, lập, in, luân chuyển và báo cáo chính xác tình hình sử dụng hoá đơn tự in của Công ty.

   - Phòng kế toán: Tiến hành lưu trữ hoá đơn đã sử dụng, lưu trữ dữ liệu định kỳ theo quy định của Công ty.

-   Bộ phận kỹ thuật ( thuộc phòng Kế toán) chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hoá đơn như: Quản lý, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy tính, quản lý vận hành hệ thống ổn định, chính xác, bảo mật hệ thống. Đồng thời phối hợp cùng Công ty Cổ phần phần mềm Bravođể hỗ trợ bộ phận bán hàng và bộ phận kế toán bảo đảm việc tạo, lập, luân chuyển, theo dõi tình hình sử dụng hoá đơn tự in của Công ty thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

-    Phòng kế toán cùng với Phòng Kế hoạch- Kinh doanh chịu trách nhiệm phân công nhân sự phù hợp, phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2012, Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận Kế hoạch, bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC   
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý: Cục thuế An Giang;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

Các thông báo khác

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com