Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 6K3 mở ngày 18/6/2020 khách hàng TP.HCM đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Công khai thông tin

Công bố thông tin năm 2016 15/04/2016


1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020.

3. Báo cáo  tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang năm 2015 đã được kiểm toán (biểu số 2, phụ lục IX kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP).

3.1. Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

3.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính

3.5. Ý kiến kiểm toán:

      - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

     - Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

     - Các nhận xét đặc biệt: Không có

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013,2014,2015 và ước thực hiện năm 2016

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015 

6. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 và kế hoạch 2016

7. Báo cáo tài chinh quí II năm 2016 

     7.1 Kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2016 

     7.2 Bản thuyết minh Báo cáo tài chinh quí II năm 2016 

     7.3 Bảng cân đối kế toán quí II năm 2016 

     7.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quí II năm 2016 

 

Các thông tin công khai khác

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com